300 POLICE RECRUITS NABAGAAN NGA AGBALINDA NGA AHENTE TI PANAGBALBALIW

OSCAR FLORENDO, La Union

Kinarit ni Ilocos Police Regional Director Brig. Gen. John Chua kabayatan iti seremonia ti panagsapata idi Lunes (Nob. 12) dagiti 300 rekrut nga agbalinda nga ahente ken mangipatungpal iti panagbalbaliw ken agtrabaho nga sipipinget para iti pagilian.

“I hope to see you act as role models in the continuing search for security and stability, and in ensuring the attainment of the Philippine National Police plans (PNP) and programs aligned with the flagship program of our Chief PNP’s Five Focused Agenda and Serbisyong Nagkakaisa (Namnamaek a makitakayo nga agtignay kas pagwadan iti agtultuloy a panagsapul iti seguridad ken kinatalged, ken iti panangsigurado iti pananggun-od kadagiti panggep ti Philippine National Police (PNP) ken programa nga nakalinya kadagiti kangrunaan a programa a Five Focused Agenda and Serbisyong Nagkakaisa ni Chief PNP),” kunana.

Imbaga ni Chua kadakuada nga agbalinda a bugas iti baro a puersa ti police. “Lagi nating tatandaan
na ang mga pulis ay makaDiyos, makatao, makabayan, responsable, respetado, at disiplinado. Panindigan natin ang mga ito,” kunana pay. Dagiti police recruit manipud Ilocos Region ket
rugianda iti innem a bulan a basic recruit course kalpasan iti panagsapatada sadiay Police Regional Office Ilocos (PRO-1).

“Polisda itan, babaen ti sapatada, iti temporario nga estado, ken kasapula iti innem a bulan a panagsanay para ti basic recruit course, ken kalpasan dayta, dagus nga agpasar iti Field Training Program (FTP) no sadino ti pakaangayanda iti on-the-job training iti traffic, investigation, patrolling iti innem pay a bulan, ken kalpasan ti panagturposda iti FTP maprosesoda iti permanente a kasasaad,” kuna ni Lt. Col. Benigno Sumawang, PRO-1 assistant chief at Regional Community Affairs Development Division.

Ti dagup a bilang, 240 ti lallaki ken 60 ti babbai. Pasetda iti 2,384 nga aplikantes para iti
Philippine National Police (PNP) recruitment iti rehion. Dagiti baro a police recruit ket maaddaan iti ranggo a patrol man/ patrol woman apaman a malpasda iti panagsanay nga maikondukta sadiay San Roque Power Corporation. “Iti maysa a patrolman, kababaan a ranggo iti organisasion ti PNP ket umawat iti binulan a basic pay nga PHP29,668.00 malaksid kadagiti allowance bayat ti
panagsanay.” kuna ni Sumawang.

(HA-PNA/ PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon