54 LGU ITI REHION 1 NAKAALA ITI SGLG 2022

Agdagup iti 54 local government inots (LGUs) iti Rehion ti Ilocos iti nakaawat iti Seal of Local Good Governance (SGLG) 2022. Dua a probinsia, uppat a siudad, ken 48 munisipio iti Rehion 1 iti naibilang iti listaan nga imparagawag iti publiko ti Department of the Interior and Local Government (DILG) idi napalabas a Huebes kalpasan a maleppasda iti kasapulan para iti SGLG.

Sigu kenni Karen Castillo, SGLG regional focal of DILG-1, maikadua nga overall iti rehion kadagiti amin a rehion ti pagilian. Ita a tawen, nagun-od iti Rehion 3 iti kangatuan a puesto. “Sa SGLG nasusukat ang
compliances ng LGUs sa iba’t ibang mga batas at nakikita natin kung maayos ang governance o pamumuno ng local government officials,” kuna ni Castillo iti pagsasao a Tagalog.

Innayonna pay, ”Ito ang pinakamataas na recognition na ibinibigay ng DILG sa mga LGU.” Imbagana nga iti SGLG Act of 2020, a maawagan met kas Republic Act No. 11292, ket maipatpatungpal iti umuna a gundaway ita a tawen. “Mula sa pito, ngayon may sampung performance indicators na,” imbagana.
Para iti CY 2022 SGLG, nasken a maipasa iti maysa nga LGU iti sumaganad a governance areas

:(1) Financial Administration and Sustainability (2) Disaster Preparedness, (3) Social Protection and Sensitivity; (4) Health Compliance and Responsiveness; (5) Sustainable Education, (6) Business-Friendliness and Competitiveness; (7) Safety, Peace and Order; (8) Environmental Management,(9) Tourism, Heritage Development, Culture and Arts; ken (10) Youth Development.

Maysa nga SGLG marker ken performance challenge fund iti magun-od iti makaawat nga LGU iti maysa nga awarding ceremony a temporario a naikeddent inton Disiembre.

(JPD-PIA La Union/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon