91% ACHIEVEMENT RATE NAGUN-OD ITI DOH-ILOCOS ITI PANAGPATINGGA TI MR-OPV SIA DAYTOY

REHIYON TI ILOCOS – Sibaballigi a nairingpas ti Department of Health (DOH) Ilocos iti Measles,
Rubella and bivalent Oral Poliovirus Supplemental Immunization Activity (MRbOPV SIA) idi Hunio 15, 2023. Segun iti DOH, iti aktibidad ket nagresulta iti agdagup 91% vaccination coverage para iti measles-rubella ken 85% coverage para iti oral polio vaccine kadagiti napili a lugar iti rehion.

Iti maysa a pagsasao idi Mierkoles (Hunio 21), imbaga ni DOH Ilocos regional director Paula Paz Sydiongco nga agdagup 378,396 iti 416,762 target children ti nakaawat iti MR vaccination ken 16,687 iti 190,603 ubbing iti priority areas ti nabakunaan iti OPV vaccine segun iti unofficial quick count ken manipud iti datos a naisubmitir dagiti nadumaduma a local government units (LGU)
agingga Hunio 19, 2023.

“Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga LGUs, vaccinating teams, partners, at stakeholders at sa lahat ng mga health workers sa inyong determinasyon upang lahat ng bata ay mabakunahan at
matagumpay na maidaos ang MR-OPV SIA vaccination sa ating region at sa patuloy na pagsulong ng mga programang pangkalusugan. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Ang tagumpay na ito ay para sa inyong lahat,” kunana iti pagsasao a Tagalog.

Innayonna,”With this accomplishment, we can safely say that we have closed the immunization gap and prevented the measles outbreak and re-circulation of poliovirus in the region (Babaen iti daytoy a panagballigi, sitatalged a maibagatayo a nairingpas tayon iti giwang ti imunisasion ken nalapdan iti panagraira ti kamuras ken pannakaisubli iti poliovirus iti rehion).”

Maikatlo iti rehion iti pakabuklan a sakup ti bakuna iti intero a pagilian, nga iti CARAGA region iti mangidadaulo iti bilang nga addaan 100.38% a sarunuen ti National Capital Region nga addaan 91.04%. Segun iti regional MR vaccination coverage, manipud iti dagup a 125 LGUs, 27 iti addaan ti nababbaba iti 80%; 34 addaan iti nagbaetan 80% – 94%; ken 64 nga addaan iti ngato ti 95%.

Impaganetget ni Sydiongco nga anagen ti regional office iti immunization performance dagiti tunggal LGU ti agpada nga aktibidad iti routine ken supplemental immunization tapno mailasin
dagiti high-risk areas para kadagiti aktibidad a panangsambot. Imbaga ni Sydiongco nga itultuloyda a papigsaen iti routine immunization iti amin a lugar ken siguradoen iti agtultuloy a probision dagiti serbisio ti panagbakuna babaen iti permanente a lugar ken outreach sites ken agtipon a vaccine-preventable disease surveillance pada iti facilitybased ken community-based health services.

Impasigurado ni Sydiongco a mangtedda iti maiparbeng a pannakabigbig kadagiti LGU a nakagun-od iti target coverage ken bigbigen iti dedikasion ken suportada bayat ti kampania.

(AMB/PIA Pang/PMCJr.-ABN)

BENECO

KAYABANG AWARDS

Amianan Balita Ngayon