Agri-Tourism ti LU, suportado ti Liga ng mga Barangay

Jun 11, 2017

SIUDAD TI BAGUIO – Inkari dagiti kameng ti Liga ng mga Barangay-La Union Chapter iti sibubukel a suportada para iti sirmata ti Probinsial a Gobierno ti La Union (PGLU) a “La Union, the heart of Agri-tourism in La Union by 2025” idi umuna nga aldaw iti maika-10 a Liga ng mga Barangay Congress a naisayangkat idi Hunio 4-7, 2017.
Inpalawag ni Gobernador Francisco Emmanuel “Pacoy” R. Ortega III a babaen ti konsultasionna kadagiti mayor ken agduduma a lider iti probinsia agraman kadagiti opisial ti PGLU, napagnunumoanda nga agrikultura ken turismo ti kadakkelan iti potensialda maipapan iti panagdur-as ti La Union. Inpakaammona pay a datoy ti gapu nga iti agri-tourism ti sentro ti Transformative Governance iti administrasiona. Ket manamnama pay a saan laeng datoy a mangparag-o ti turismo ken agrikultura nu di ketdi mangparang-ay pay iti biag dagiti taga-La Union aglalo kadagiti mannalon ken mangngalap.
Inyunay-unay na a kas frontliners ti serbisio publiko, dakkel iti maitulong dagiti opisial iti barangay tapnu magun-od ti probinsia dagiti agduduma a proyeko, programa ken aktibidad iti gobierno. Inpalawagna nga anyaman a gannuat iti gobierno ket saan nga agbaligi nu awanan iti suporta iti barangay.
Sinuportaran datoy iti presentasion manipud iti Provincial Information and Tourism Office. Naipakita nga 227,183 nga ektarya wenno 61% iti daga iti La Union ket maus-usar pay laeng iti panagtalon. Iti probinsia ket addaan pay iti nangato a food-sufficiency kadagiti kangrunaan a taraon aglalo iti bagas a namiduan a nakapaayan iti La Union iti Rice Achiever Award. Naipaay pay nga 55% dagiti agob-obra ket mannalon ken mangngalap. Idi 2016 ket 471,547 a turista iti nagpasiar iti probinsia.
Indauloan ni Bokal Manuel Victor “Mannix” R. Ortega Jr., presidente ti Liga ng mga Barangay-La Union Chapter, ti panangipaay iti suporta para iti sirmata ni Gobernador Pacoy agraman iti suporta para iti met kapisi ti pusona a ni ABONO Party-list Representative Vini Nola A. Ortega. Ti gobernandor ken mammanday-linteg ket agtintinnulong tapnu agbuangay iti Agri-tourism iti probinsia.
Ti nasao a kongreso ket inatendaran iti 1,328 nga opisial ti barangay iti La Union. Datoyen iti kadakkelan a bilang iti delegado a nakipartisipar iti napalabas a 10 a tawen. ISRAEL O. RUDIO, Provincial Information and Tourism Office-La Union / ABN

RELATED POSTS

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest