Ang Mabuting Pakikipaglaban

Ngunit ikaw, O tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa pagiging maka-Diyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito’y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Sa harapan ng Diyos na nagbigay ng buhay sa lahat ng mga bagay, at ni Cristo Jesus na nagpatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato, inaatasan kita, na ingatan mo nang walang dungis at walang kapintasan ang utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesu-Cristo; na kanyang ipapahayag sa takdang panahon – Siya na mapalad at tanging Makapangyarihan, ang Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga panginoon.
Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di-malapitan; na hindi nakita ng sinumang tao, o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Amen.
Ang mayayaman  sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos  na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi, sa gayo’y magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila’y makapanghawak sa tunay na buhay.

I KAY TIMOTEO 6:11-19

Amianan Balita Ngayon