Ang Mahusay na Aral

Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa; at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wastong pananalita na hindi mapipintasan, upang ang kalaban ay mapahiya, na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga panginoon at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay, at huwag maging palasagot, ni huwag mangungupit, kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating Tagapagligtas.
Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos, na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao,na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan, at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay nang nay katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.
Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin, upang, upang tayo’y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ipahayag mo ang mga bagay na ito. Mangaral ka at sumaway na may buong kapamahalan. Huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman.

TITO 2:7-15

Amianan Balita Ngayon