Ang Pag-ibig ng Diyos

Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan! Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya- na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa Hukay: na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay; anupa’t nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at katarungan sa lahat ng naaapi.

MGA AWIT 103:1-6

Amianan Balita Ngayon