Ania ngay, Kayong…Addan naawatmo a Relief!

Apr 12, 2020

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon nangruna kadagiti sukimi iti ABN READERS….Mag-an kayo met kadagiti luglugar yo…? Kumusta metten ti biag
tayo kailian…

Kumusta kayon Kakayong, Kakailian…ania met ti madamag kadagiti luglugar yo..maipatpatungpal kadi met laeng ti ENHANCE COMMUNITY QUARANTINE dita? Na extend Kayong ti ECQ iti sibubukel a Luzon kas adding ti gobierno tapno saanen nga umadu ti maapaktaran ti nasao a makapatay a Virus ken di Makita a kalaban..Awan dakes na no agtungpal tayo lattan kadagiti pammilin tapno naananay a malabanan ken marebbek tayo ti nasao a kabusor.

Nupay kasta, iti sabali a benneg..adu ti agrekreklamo..adu dagiti mengkondena iti agtuturay iti lugarda ta saan kanu a patas ti pannakaited ti tulong kadakuada..Puwera delos Buenos a kunada..apay ngamin, kakabsat..kabarangayan ken kailian..datayo koma nga adda bassit mabalinna, imbes koma amkibingay tayo pay laeng..imbes a MAKIINNAGAW tayo..ania ngata no mangi-share tayo laeng iti blessings kadakuada… ditoy ayanmi, adda dagiti ammomi nga adda met kabaelanda iti biag..adda resources da..makapanda met it grocerya wenno mercado tapno gumatang iti agpaay kadakuada..ammotayo met nga adda kuarta..wen..STAY AT HOME kunada ngem
mapalubosan met ti maysa iti tunggal pamilia a rumuar tapno gumatang iti agpaay kadakuada..ngem, apa unayen…ta intay pay la makipilpila ken agreklamo no tallo kilos a bagas ken manu lata laeng ti sardinas ti maited..kalpasanna, babalawen tayo pay laeng dagiti barangay officials a di patas ti ikastada…adda pay agkuna..bagas laeng ti naawat ko.awan sardinasna idinto ta
sika ket adda..sus maria kusina…

Kabaraan ita ti isyu maipanggep iti CASH nga ited ti Gobierno kadagiti apaktado a kailian nangruna kadagiti makuna a poorest among the poor.

Adda met nairuaren nga a;agaden wenno guidelines ken no asino dagiti saan a mabalin nga umawat ken dagiti umawat.Ad-adda manen ti riri kailian… anian ’ t aya…naglawag la ngaruden ti alagaden a kunada..kas iti nakuna tayo..panawen ita ti p i n a gk i ki n n a a a wa t a n . . ba yan i h a n . .. bi ga ya n. . . a panawen ti innapal ken p a n a g r i r i k i a r. . p a n a g i – innapal..ta no nakaptannaka ni COVID dimo maitugot ta sanikuam..ti pay dakes..saanen a Makita dagiti kakabagiam ti bangkaymo ta ideretsodakan a puoran..kalpasanna, di pay la reklamo a reklamo maipapan iti relief wenno cash assistance idinto ta pagaammmo met nga adda kabaelam..segun iti nangngegtayo ta kanayon met a maipalwag iti TV, radio ken social media..naibagan dagiti makaawat ken saan a makaawat iti nasao a cash assistance..ti kunada..idi amo..wen..mapanka mangala iti pormas idiay barangay ta fill-upam..kalpasanna, maisubmitar idiay DSWD ta isuda ti mangkita..no qualified ka wenno saan…ti rigatna..pabasolen tayo manen dagiti barangay officials nga isuda ti nagpili.sus maria kusina..di makapudpudno met piman dagiti barangay officials tayo..

Kuna ti guidelines..saan a mabalin nga umawat dagiti amin nga empliado ti gobierno..manipud ngato agingga iti barangay level..saan laeng a dagiti barangay officials nga elected ngem ketdi argaman dagiti appointed da. Dagiti agpenpension..saanda met a makaawat…ken—ayna…ti makunami…agdengngeg kayo met iti radio ken agbuya iti TV tapno up-dated kayo kadagiti mapaspasamak…ala..ti inkam makuna agkararag tayo ta sumardeng koman daytoy nga angol..

Opssss..nalpas ti ania kunada kayong angkuan…naimasan tayo manen ti nagiinstorya.. ala mapanakon ta amangan no makitanak ni kapitana a nakatambay ditoy sango ti store ni Bannay ket maungtanak pay..bawal pay laeng ti agistambay gapu iti enhance community quarantine.. agawid ayon kakayong…. ..babayo..tsuptsup muahmuah…

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Coronavirus Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest