Apowww baranan ina!

May 7, 2017

Halo-halo kayo dita, sus ina aya, nagbaran ti tiempona sa ket agarbis ti malmalem. Daytan ti sagubanit a narigat a liklikan. Kunada a no agar-arbis nga agin-init, adu ti agtiwel nga aso ta malang-ab da ti singaw ti daga. Anian, mamatika met iti dayta, Kayong Angkuan. Kasta ti istorya kaniak daydi Apongko lakay Jorge ket adda idi naminsan a kasta ti mapaspasamak iti lugarmi, pagamuam addan agi-iriag iti saan unay nga adayo. “Agtiwel, agtiwel, aglemmeng kayo!” Sus, uray dakami nakipaglemlemmeng…immuli kami a dagus iti balay ket, idi kuan, addan nga agpayso agtiwel ngem saan met nga aso ta ni met gayam Inciong a warshock a kunkunami. Hahahaa, imbes a mabuteng kami agkakatawa kami ngem ti makadakes idi makitami ken makaasideg kadakami, adda met iggemna a talunasan. Ania pay, buatitin, ania pay la aramidem ngay.

Ayna, Kayong Angkuan aya, no kasano kabara ti panawen ken adun san ti agtiwel a kailian tayo gapu ti nakiwarkiwar pay laeng nga isyu, kasta met ti saan a maawatan a panniempona, ngem segun kadagiti managpaliiw, dakkel a talagan ti nagbaliwan ti panawen, Kayong. Ngem nupay kasta, bulan met ketdin ti Mayo, a…talaga a mangrugin ti matotodo isu a ditay maliklikan a pasaren ti panagbaliw ti paniempona. Kasla agsinnukat a kunada ngem, ti makunami, talaga ketdi a dakkelen ti nagbaliwan ti panawen ken paniempona ta bunga daytoyen ti ibabara ti law-ang ken climate change a makuna gapu iti global warming. Kanayon nga intay dakdakamaten daytoy kailian ta bareng laeng no nariing ti rikrikna dagiti kailiantayo a makabasa ta makipasetda iti pannakasaluad ti nakaparsuaan. Abusta, palpak este saan a nakalusot iti bicameral Commission on Appointment ti appointment ni Former Secretary Gina Lopez…Ta napintas ti ganuatna para iti pannakaisubli ti kinangayed ti nakaparsuaan babaen iti pannakapasardeng dagiti dadduma a pagminasan iti pagilian nangruna kadagiti nangdadael kadagiti kabambantayan ken kabakiran…

Sus, kayong Angkuan, apay ngata a kasta? Dagiti tattao a makita a nasayaat ken husto ti aramid da ket isuda met ti saan a maikkan iti gundaway nga agserbi. Ania ti makunam? Apay, adu kadi ti nadalapus iti pannakaipasardeng ti sumagmamano a pagminasan? Bommm, adu kadi ti naapektaran kadagiti makuna a senyores senyoras iti kongreso? Sus ina, agdamdamag kami laeng. Appowww a mangiturturong, dikay koma gumurgura ken masasair ta ipekpeksami laeng met ti rikriknaen ken kapanunotanmi ta sabali ti sirmata ken tagtagainep mi para iti pagiliantayo. Tay koma nagngayed a pagnaedan a presko nga angin ti inka lang-aben ken nangayed nga aglawlaw, tay koma addaka iti siruk ti narukbos a puon ti mangga wenno kaimito wenno ratilis ket adda indayon bayat ti inka panangtaraken iti nangaldawam. Sus ina aya, anian…wenno saan, madama ti panagitangadmo iti basi a natawenan ken adda naalseman wenno naperresan wenno nakarusan iti mangga a jumping salad…sus Kayong Angkuan, makapakatay met daytoyen hahaha.

Ala, Kayong Angkuan, ikit Juana, kasta laeng ti biag. Uray kasano ti ayat tayo a mangisubli iti sigud a kinangayed ti nakaparsuaan tapno napariir iti siruk ti mangga, no saan met a makitinnulong dagiti kailian tayo ken awan ti nasudi wenno natibker a plano ti gobierno para iti dayta. Awan seguron ta kas iti nadakamat tayo iti napalpalabas nga isyu ti ABN, damagmi idi a nagpamulada pay iti seedling ti kayo iti panawen ti kalgaw. Sus ina, adda ba utek yo? Appowww… ay, sorry, batu-bato sa langit pag natamaan, bukol este walang magagalit. Ngem ah, ah, dakesen. Umayen ta bukol este umayen ta binalsig lakay Gusting, kasano naimasam manen ti naki-tottot. Addaytan ni Sofing. Ala, Kayong, dakesen, addan ti kaputotan ni Gabriela. Inton maminsan manen, babayooo. Tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

KALAMIDAD KAKAMBAL NG TRAHEDYA

Di pa nakakalayo ang bagyong Karding, pumasok na naman ang isa pang sungit ng panahon sa dulong Luzon. Buti na lamang at pa-exit na habang...

IT IS WAR

A Regional Trial Court in Manila has just rendered a decision that the Communist Party of the Philippines and the New Peoples Army...

THE MAKING OF FESTIVAL

The gongs will sound anew for Tam awan Village for the 12th TamAwan International Arts Festival (TIAF) on October 5 to 9, 2022. Heritage,...

BAGONG MUKHA NG UMAGA

WALA NG PAGAGAM ang buong kamunduhan na papalapit na ang bagong umagang matagal ng hinihintay, ang tuluyang pagtuldok sa pandemyang lampas...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest