Asusss, aniangay ti husto tay kunami

May 28, 2017

Yahooo, yahooo.com, hehehe. Naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Kumusta metten dita batbatugyo a langit, Kailian, Kayong Angkuan ken Ikit Juana, agtodtodo kadin dita batbatugyo. No dakami ti kas yo damagen, sus maria kusina, minalem ta todonan, ina. Ania ngay ngarud ket panawenennan a kunada. Saan ko laeng nga ammo kadagiti dadduma a disso a pakadandanunan toy ABN isyu tayo no nakaramanda metten iti makuna nga arbis ti Mayo.

Ala, Kailian nasken a nakasagana tayo a kanayon nangruna kadagitoy a panawen ti matotodo a makuna, ta kaaduanna met a dumteng dagiti didigra kadagitoy a panawen nangruna ti bagyo ken layos kas kada reggaay nangruna ditoy paset ti kabambantayan. Adu dagiti agreggaay gapu ta awanen ti buokna este kaykayona nga isu’t mangtengngel iti daga. Itay lang napan nga aldaw adda napasamak a yegyeg este ginggined ngem saan a man-made a ginggined, a. Sus, apowww, manglapayag ti isem ni pare Jun gapu iti imbagak hahahaa, naawatannan sa tay man-made a ginggined a kinunak. Ngem, kidding aside, wen kailian, 5.4 sa met itay ti nariknada a ginggined idiay paset na’t Zambales ket adda man dagitay kailian tayon a nabiktima. Dagitoy a didigra ti saan a mapakadaan no dumtengda. Saan a kas iti bagyo ta adda tay kunada a forecast ngem ti ginggined ti awan.

Kunada ngarud laging handa, kanayon a nakasagana kadagitoy a didigra. Don’t panic a kunada. Ngem be alert. Alla, kasanun no dagiti pakabuisitam ket naigagara wenno aramid ti tao? Kas koma kadagiti butaw-butaw wenno nalusso-lussok a kalsada a nagbayagda a matrabaho. Iti kallabes nakuna tayo a dagiti dadduma a madama a project ken a pavement wenno kalsada ket mabalin a raepan ta pitak metten. Kasta met kadagiti nabutaw-butawan ngem agingga ita awan met makitam nga agob-obra. No adda man tal-tallo wenno limlima, ay inayan a kunada. Isu daytan ti kunada a hay naku! No apay ketdi a di ma-praktis tay panagaramid iti kalsada a no nabukual, maisagana a dagus tay porma, mapison ket saronuen a dagus ta nakahalo a samento este semento. Ken, adda pay dagiti napaliiw mi, kasla nakurang ti curing period na ket amangan no di pay nabulanan ket agbetta-bettak…hay naku talaga. Sayang manen tay kuarta ni Pinoy ta di nausar iti husto a wagas.

Ala, tapno mabaliwan man met ti mabasa dagiti suki tayo ditoy ABN mangted tayo man met iti balakad kadagiti kakabsat tayo a makuna a duri ti pagilian wenno backbone a kunada. Ta no awan dagitoy a mannalon, ania ngay ti apoyen tayo? Daytoy ket panangbigbig tayo kadakuada ita bulan dagiti mannalon, ti adu a sakripisioda, ti saan a magatadan a pasetda iti panagbiagtayo. Koma, kailianmi ida a mannalon, rugyan tayo koma nga isubli ti makuna a nakayanakan a wagas ti panagtalon. Nupay narigat ken saan a bastabasta maisubli, rugyantayon. In-inutentayo nga isubli ti makuna nga organic farming ta no agtultuloy latta ti kabaruanan a wagas tayo a chemical farming, matayen ni Ina daga. Mamimpinsan a mapukaw ti dam-egna. No ina koma nga agpaspasuso, awanen makunnot tay tagibina ta naabbatanen, naangragen a kunada ket kastoy ti kasasaad ita dagiti makuna nga agricultural land tayo gapu iti awan sardayna nga intay panagaramat iti kemikal wenno wagas tayo nga agtalon a chemical farming. Opssss….ne, ay naliwayan tayo manen ti oras tayo a panagpalla-ilang ditoy sango ti tersinan ni Ikit Ansang. Ituloy tayo man laengen iti umay a lawasna ta kayat tayo man a ruk-atan dagiti madi nga itden ti chemical farming ken binipisio nga ipaay ti biological wenno organic farming.

Kasta pay Kayong Angkuan, babayo, tsuptsup muahmuah. Opsss, aglisi kan iti pagnaak, Atong…sabali man ta isensenyasmo ta agsapulka manen iti kalagem a numero. Ala, ala, kalagem man tay lalaki nga adda kukuatit na!

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest