Awan manen, mabalin man a raepanen Kayong

May 21, 2017

Yahooo, yahooo! Naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Kasano, Kayong Angkuan, nagaikam met laengen ti pagbunobonam? Uso pay aya ti agbunobon iti takdang. Saan aya nga imparusing aminen ita? Talaga nga adun ti nagbaliwan ti teknolohia nga agpapan panagtalon. Adda pay tay nabuyami a para gapas deretso threaser nan ken naisako metten. Sus, ina unay a nagsirib ti taon. Ngem no maminsan, masobraanna met ti siribna ket isu met laeng sa ti mangdadael iti lubong.

Kumusta kayon, kabarangayan, kailian ken suki ti ABN ken kolum tayo…ania ngay met dagiti mapalpaliiw yo dita arubayan yo este barangay yo? Ania met ti proyekto yo dita…ania met ti ar-aramiden dagiti barangay officials yo dita? Imbag a no maak-akemda met laeng ti pagrebbenganda. Ania met dagiti proyekto nga insayangkatda, adda met laeng? Hay naku, ditoy ayanmi Kayong, mamatika ngata uppat a tawendan a nakatugaw welcome ark laeng a baliktad pay nakasurat hahaha. Ania ba ti husto kayong, sige man, umuna a maisurat ti nagan ti barangay sa welcome kunana? Wenno “Welcome Nagbugsotan Barangay” kunana? Hahaha, ditoy barangay mi, kayong, sabali ti naisurat idiay welcome ark. Kunana, sample, Nagbugsotan Barangay Welcome kunana…ania ti husto, Kayong?

Awan kadi’t madmadlaw yo, Kayong, Kailian, amin sa a suli ditoy Baguio a batugmi butbot ditoy, bagbag dita ngem, adu pay laeng dagitay saan a nairugi ken nalpas a masamento este masemento a kalsada. Binutbobutbotan da ngem naisardeng metten ti ubra. Sa ket daytoy, Kayong, minalemen ti todona. Ania ngay no nakali wenno naikkaten ti semento na ket di pay la masukatan a dagus di pay ket mabalinen a raepan tay nagbakbakanda. No koma ta nabakbak, sarsaruen met tay pison ken nakiwar a samento este semento, di mayat. Ngem ti rigatna, manmanu met makitkitam nga agub-ubra idinto ta requirements dayta no maki-bidding ka masapul nga adda taom, adda equipment mo ken pundom iti banko. Malaksid no pa-sub contract nan to manen, nalpas. Dayta ti paka-alaan ti sub-standard a proyekto.

Speaking of proyekto kayong, mamatika man wenno saan, adda proyekto mi ditoy barangaymi a Nagbugsotan a multi-purpose hall. Daytoy ket kiniddaw mi a lumugar iti sigud a congressman ngem inyendorso ti barangay council. Sakbay a nairugi nagadu a parikut ngem, saan a dayta ti isyu. Nairugi daytoy a proyekto sakbay ti national elections… ammom kadi nga agingga ita ket di pay nai-turn over? Ibang klase kunam seguro. Kayatna a sawen di pay la maus-usar nga uray la koma pagme-meetinganmi a senyor citizen. Saanmi nga ammo no ania ti napasamak ta ti ammomi ket nalpas metten. Agasem daytan a bayag, dida kunaen nga urayenda manen ti sabali nga administrasyon ta ti naabak a congressman ti mangi-turn over.

Ala, dakayo a nakatugaw nga opisyales, barangay man wenno ili, probinsia ken national, kitaenyo koma met dagiti maar-aramid a proyekto ita saan ket a dayta laeng inkay maibulsa este makittab kunak koma. Saan met ketdi nga agpapada ngem, sus maria kusina Kayong Angkuan aya ta kuna dan wala na yatang tao na matino sa mundo kundi tayo lang hahaha.

Ania ngayen, Kayong Angkuan, hanggang sa muli a kunada. Agsisina tayon ta uray ket saantayo met nagkakapet. Babayooo, tsup tsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest