Awit ng pagtitiwala sa PanginoonAwit ng pagtitiwala sa Panginoon

“Tayo ay may matibay na lunsod; kanyang inilalagay ang kaligtasan bilang mga pader at tanggulan.Buksan ninyo ang mga pintuan, upang makapasok ang matuwid na bansa na nag-iingat ng katotohanan.Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya’y nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Diyos ay isang batong walang hanggan. Sapagkat ibinaba niya ang mga naninirahan sa kaitaasan, ang mapagmataas na lunsod. Kanyang ibinaba, ibinaba hanggang sa lupa; ibinagsak ito hanggang sa alabok. Niyayapakan ito ng paa, ng mga paa ng dukha, ng mga hakbang ng nangangailangan.” Ang daan ng matuwid ay patag, iyong pinakinis ang landas ng matuwid.

ISAIAS 26:1-7

Amianan Balita Ngayon