Bagulin, maysan a drug-free, drug-unaffected municipality

Jul 23, 2017

BAGULIN, LA UNION –  Inpannakkel dagiti umili  ti Bagulin, La Union iti tagline-da nga “Awan Danag Bagulin” kalpasan a maideklara ti ilida kas “drug-free and drug-unaffected municipality” iti Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Region I idi Hulio 17, 2017.
Nagun-od ti ili ti nasao a pammigbig kalpasan a pinasingkedan ti PDEA-Region I, Department of the Interior and Local Government (DILG)-Region I, Department of Health (DOH)-Region I, Police Regional Office I (PRO I), Probinsial a Gobierno ti La Union (PGLU), ken Opisina iti Deputado iti maika-dua a distrito ti La Union, iti Municipal Anti-Drug Abuse Council (MADAC) Resolution No. 1 Series of 2017.  
Pinaneknekan ti nasao a resolusion nga awan ti illegal a droga agraman dagiti pasilidad ken bumarangay a konektado iti droga ken panagtungpal dagiti umili kadagiti reketitos ti RA 9165 wenno Dangerous Drugs Act ken Dangerous Drugs Board (DDB).
Inbitlani Atty. Marvin O. Tavares, assistant regional director ti PDEA-I, iti nasao a deklarasion a mangpampaneknek iti nabalaigi a panagisayangkat kadagiti programa kontra iti illegal a droga ti Bagulin. Datoy ket naggubbuay iti kinaawan iti personalidad wenno bunggoy nga agus-usar wenno aglalako, agar-aramid, agmulmula iti illegal a droga.  Insingked pay iti nasao a deklarasion nga awan iti taga-Bagulin a mangsalsalaknib kadagiti komprometibo iti illegal a droga.
Kinuna ni PSInsp Christopher I. Nisperos, hepe iti Bagulin-Philippine National Police (PNP), a nakatulong dagiti gunay iti PNP iti pannakagun-od iti nasao a pammigbig.  Dagitoy ket pakaibilangan iti check points, house visitations ken pammagbaga kadagiti madi nga epekto iti droga.
Siraragsak a kinablaawan ni Gobernador Francisco Emmanuel “Pacoy” R. Ortega III dagiti umili ti Bagulin aglalo kadagiti mangidadaulo iti MADAC nga idadauloanda Mayor Ferdinand D. Tumbaga ken dagiti kameng iti Sangguniang Bayan a pangpanguloan ni Bise Mayor Joel E. Nang-is. Kinablaawanna pay dagiti bumarangay a nakimaysa kadagiti agdadaulo iti ili tapnu agbalaigi ti Bagulin kontra droga.
Nagyaman met ni Gob. Pacoy kenni Cong. Sandra Y. Eriguel ti maikadua a distrito ti La Union; iti PDEA nga inbagi ni Attorney Tavares; DILG nga inbagi ni Dir. Paulino Lalata iti DILG-La Union; DOH ken Philippine National Police nga inbagida PCSupt Charlo C. Collado ken La Union Police Provincial Director Leo M. Francisco, iti agtultuloyda a suporta iti La Union tapnu masolbar iti problema iti ilegal a droga.
Bininsa-binsana pay dagiti gannuat iti PGLU tapnu mapabileg iti laban dagiti nasao nga ahensia iti gobierno kontra droga.
Inawisni Mayor Tumbaga dagiti kailianna nga ituloyda iti panagkaykaysada tapnu agtaginayon iti dayaw ti Bagulin kas drug-free ken drug-unaffected municipality.
Kinunana pay a kasapulan a siputanda dagiti anyaman a gunay iti droga iti barangayda ta dakkel a dayaw dagiti umili iti nasao a pammigbig.Ti Bagulin iti maikadua nga ili a naideklara kas drug-free and drug-unaffected municipality kalpasan a mapaayan met ti ili ti Burgos, La Union iti nasao a pammigbig iti nasapsapa a petsa. Israel O. Rudio, Information & Communication Officer IV, PGLU / ABN

RELATED POSTS

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro)...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest