Baro a banuar kanu!

Feb 17, 2018

Naimbag nga oras yo amin kailian ken kaarruba, adtoy manen ti nanumo a pagayamyo nga umay maki-abrasa ken makinnistoria ken makinnisem kadakayo babaen iti ABN. Sapay la koma ta pia ken nakaradkad latta ti adda kadakayo a sangbayan manen daytoy kolum tayo ket makaipaay kami manen iti ray-aw ken impormasion kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Saan koma ngarud a dagensen ti barukong ti intay pasaren, Kakayong mi ida.

Ala, sapay la koma ngarud ta umisem kayo man iti daytoy inkam ipadigo ita. Saantayo koma a liplipatan tay kunada a ti panagkatawa ket nabileg nga agas iti aniaman a samsamuyeng. No aniaman dagiti pakadukotam, iwagsakmo pay laeng ket dumanggayka kadakami ita a gundaway.

Iti panagsarak da Jun ken Mang Gusting, adda dinamag ni Mang Gusting ken Jun… ket—

Gusting: Nadamagmo kadi diay anghel a bimmaba, Jun.?

Jun: Anghel kunam Mang Gusting?

Gusting: Anghel a nagiwaras iti surat kadagiti napipintas a babbai ken naguguapo a lallaki. Ammom kadi no ania ti linaon ti surat, Jun?

Jun: Saan, Mang Gusting.

Gusting: Malasmo ngarud, ah…linabasannaka!

Wahahahahahaa!Agngirsi kayo met a uray no kasla ngirsi ti napuoran nga aso.

Ala umdas daytan para ita a lawas, intay man lukaisan a sublian ti napalabas a damag kangrunaan ti kaso ti maysa a kailian tayo nga OFW wenno overseas Filipino worker a no sadino ket nasarakanda ti bangkayna iti freezer piman, siempre natayen…pinagbalinda a kasla ikan wenno lames a nai-freezer. Anian a nagkas-ang kailian, isuda ti ibagbagada idi a “Baro A Banuar” ti pagiliantayo ta isuda ti dakkel ti maipapaayna a dolyar iti pagilian babaen kadagiti remittances da. Dayawenmi la unay ti madagdagus nga action ti gobierno Duterte ta inaramid da amin a kabaelanda tapno mayawid ti bangkay ti nakakaasi a kailian tayo. Daytoy met ti nangararon iti luksaw ket naikeddeng ti gobierno Duterte a maipasardeng pay laeng ti pannakaibaon dagitoy a banuar tayo iti pagilian a Kuwait. Saan laeng a dayta, nakisarita ti Presidente ti Pilipinas iti gobierno ti Kuwait a maikkanda koma iti amnesty dagitoy makuna a TNT weno dagiti tago ng tago a kailian idiay ta idi agpaso ti panagtalinaed da idiay, naglemlemmengda tapno saanda laeng a mapaawid piman.

Adu dagiti napaawid ket dayawen tayo man met ti akin kukua iti maysa nga Airlines ta intedna a libre ti pannakayawid dagitoy a kailian tayo. Ngem adu met ti agriri kadagiti agap-aplikar iti nasao a pagilian ta adu ti maapektaran wenno maawanan trabaho. Kuna ti Malakanyang a mabalin nga agsubli dagiti nagbakasion no la ketdi ta isu met laeng ti amona. Ala ket adalen yo a naimbag apo a mangiturturong no ania ti pagsayaatanna ta adda met dagiti adda idiay nga OFW a nasayaat ti kasasaad da ta saan met ngata nga agpapada ti gasat ti maysa a tao. Adda met dagiti am-ammotayo nga adda sadiay a natalged met ti kasasaadda. Ken maysa ania, saan met nga umili ti Kuwait ti nagaramid iti kinadamsak iti OFW a kailiantayo, gangannaet met iti daydiay a lugar.

Ti maudi nga inkam maibaga, kasta koma apo a mangiturturong ti kinapartak ti aksyon tayo no adda dagiti kailian tayo nga OFW nga ibagbagada a baro a banuar ta pagaammomi, saan laeng a dayta ti parikut a paspasaren dagiti kailiantayo a baro a banuar iti nagduduma a paset ti lubong. Koma, agtignay a dagus ti ahensia ti gobierno nga akin-sakup iti dayta tapno maipaayan ayuda dagiti nakakaasi a kailiantayo a mairurumen weno marabngios ti kalinteganda kas tao ken anak ti Dios. Kudos kadakayo. Mabuhay kayo.

Ne, ne, ne, Kakayong naimasantayo manen a kunak isu a baliwantay to manen, a. Kasta pay pare Jun, Editor Thom, nangruna ken Ading Melanie a nakaan-anus a mangur-uray iti kulom tayo, ania kumusta met ti date mo idi aldaw dagiti puso, Ading Pintas? Agkakape tayo man no maminsan dita opisina, mailiwak met a maki-innistorya ken maki-igup iti kape kadakayo, kasta pay, babayooo. Tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

MGA EKSENA BAGO MAG-PASKO

Bakit kaya sa tuwing magpaPasko…laging sumusulpot ang mga luma at bagong mga eksena? May 27 pang araw bago mag- Pasko pero daming GANAPS....

CONTAIN AND ISOLATE

There seems to be no end to the discovery by authorities of various unusual and perhaps illegal activities going on within the New Bilibid...

THE HARVEST CREATIVE COMMUNITY HUB

The Bayo Foundation together with Baguio City proudly presents the HARVEST CommUNITY Hub, a physical space in Baguio’s iconic Botanical...

PAGHAHANDA SA KAPASKUHAN

NITONG BUWAN, naging pasilip ang mga kasayahang inilunsad ng sektor ng turismo, upang mabigyan ng tamang paghahanda ang darating na...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest