Betrayal of public trust? Nagadu ketdin!

Apr 1, 2017

Kas iti sigud a di nagbaliw kailian, naimbag nga oras tayo amin. Kayong Angkuan ken Ikit Juana ken dakayo amin pada a senyor citizen, mag-an wenno kumusta metten ti biag tayo. Ania met ti madamag kadagiti madaydayaw a luglugartayo. No dakami met ti kas yo damagen, adtoy maul-ulaw latta kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw ditoy ayanmi. Agtuleng pay ketdin datao ta gapu iti ungor ti para abut da iti kalkalienda a kalsada, sukatanda kano ti samento este semento a kalsada ngem, mabalin pay met ti panagkunami.

Apoww…kablaaw pay laeng dayta kadakayo ngem madi manen ti intrada tayo ta kasla umuli manen ti royal blood ko gapu kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Kas iti kunada a road widening ditoy ayanmi a batug. No lablabsem ti agsao, sangsangadangan ti limmawaanna ngem, sus maria kusina, daytoy manen ti mangbekkel a lalu iti trapiko nangruna inton ngilin wenno Semanta Santa nga agdaluson dagiti sangaili ditoy siudad.

Back to our main topic kailian, adda dagiti proyekto ti gobierno a road widening ngem unayen ta awan pay sanga-agpa. Kasano ngay dayta met ken speaking of project, adda tay proyekto ti barangay ditoy purokmi, waiting shed Kayong, agasem makapaluksaw ken makaparurod. Agasem ta diay waiting shed ket nakalinged met hahaha. Kasano ngay a makitam tay sumungad a lugan? Sus, maria kusina, awan met laeng serbina dayta a waiting shed. Dida pay la inggatang iti kalding sada inyawis ana, Kayong, hahahaha.

Ne, ania manen ti nabasa tayo a damag, Kayong, adda manen supplemental complaint nga impilada iti lower house of congress kontra ken President Digong. Daytoy ket betrayal of public trust, culpable violations of the constitutions and committed high crimes. Daytoy ti impila ti maysa a congressman. Betrayal of trust, nagadu ketdin! Ket, dayta kailian ti nadakamat tayo manen iti napalabas nga isyu tayo. Makauma a talaga dagitoy a damag imbes nga agpanday da iti linteg a mangbuangay iti kanayonan a trabaho dagiti umili a Pilipino tapno makerrasan ti pannakapanunot dagitoy iti dakes. Nga isu daytoy ti ramut ti amin a krimen kunatayo manen abusta addayta latta ti isyu ti droga wenno shabu. Adu latta ti naulaw a kasla nagsida iti birabid nga uray ammoda la ngaruden a dakes ti ar-aramidenda sige latta, ket ti dakes, isu daytoy Kayong Angkuan.

Adda ti maysa pay a damag a makapaburek iti royal blood ko. Agasem, maysa kanu a kameng ti PNP wenno polis ti naduktalanda a makiki-pot session? Iti kallabes, adda kanu a kameng ti polisya ti natiliwanda a madama iti pot session iti maysa a siudad iti Metro Manila. Agasem dayta a kalanggongan dagitoy a pinarsua ti Diyos a Mannakabalin Amin. Sige, ibartolina yo dagita wenno saan, husto diay kuna ni Presidente Digong nga isubliyo ti dealth penalty wenno dusa a bitay ta pagbalinek a balaybay dagiti sinalbag a drug pusher wenno drug lord. Ket daytoy ngarud, gapu iti pannakatiliw da iti nasao a polis a makikipagpot session, imbilinna iti PNP internal affairs service ti nainget nga imbistigasyon ken mangsolbar iti daytoy a napasamak.

Wen kailian ken Kayong Angkuan, ania ngay dagitoy a damag? Ania dagitoy a maar-aramid metten. No pudno daytoy, anian a nagmadi a damag ken nagdakes nga aramid. Addayta, imbilin ti PNP chief ti madagdagus a pannakaikkat it serbisio daytoy a pannakabagi ti linteg nga agar-aramat iti droga. Nagdakes nga aramid, no mano a tawen a sinalsalakniban daytoy ti dayaw na kas maysa a pannakabagi ti linteg ngem, iti apag-kanito dinadaelna. Polis nga addict? Sus maria kusina, ania itan dagitoy a maar-aramid iti aglawlaw tayo.

Opssss, kayong Angkuan, delikadon. Nalabsak man ti nagis-istoryan ket naglabes manen ti orasko. Dakesen…agawidak pay, narigaten no umaynak manen suroten iti binalsig ni Sofing. Babayo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest