Bitay, mayat ka?

Feb 11, 2017

Naimbag a kanito tayo amin kailian nga awan labasna. Sadino man a batug ti langit ti ayanyo. Ania ngay ti madamag, kakailian. Okey kadi met laeng ti kasasaad yo dita? No dakami ti kas yo kayat nga ammuen kailian, nasayaat a saan. Ania ti gapuna a saan? Sus, adu ti rason no apay kailian.

Maysa kadagiti kangrunaan ita kailian a mapagpapatangan nga agpapan iti barbershop ni Ka Atong ket maipapan iti death penalty wenno dusa a bitay. Plano dagiti mammanday linteg nangruna iti nababa a kongreso a riingen ti dusa a bitay Kayong. Ania’t makunam… sus, dakesen, narigaten ti agloko-loko no kasta. Ngem, hahaha, relaks, saan met a basta nagbasol ket madusan iti bitay.

Segun iti nabasa tayo a damag Kayong Angkuan, sipud na-abolish ti dusa a bitay idi 2006, adda 3,000 a porsiento ti ngimmatuan ti heinous crimes. Agasem ngay dayta. Nakaam-amak, Kayong. Segun pay iti kanayonan a damag ania kailian nga intay naala, adda agarup kano a 6,204 a ngimatuan wenno bilang dagiti convicted iti heinous crimes kalpasan a pinaisardeng pasado a presidente Gloria Macapagal-Arroyo ken agdama a representante ti Pampanga, idinto ta idi adda pay la ti death penalty adda agarup laeng a 189 a convicted iti heinous crimes. Sus, kitaem man Kayong Angkuan ti dakkel a naggidiatanda iti bilang.

Kadagiti naglabas nga aldaw, konkondinarenda met ti agdama nga administrasyon gapu iti kampania kontra iti droga. Adu ngamin kadagiti natay a naiwalang ti maatap nga adda pakainaiganna kano iti droga. Ket isu daytoy ti dildillawen dagiti sumagmamano a grupo ket ibagbagada nga extra judicial killing. Ngem kas nadakamat tayon iti kallabes, no daytoy dusa a bitay ti mangpasardeng wenno mangpabassit iti krimen, apay ketdin a saan nga isubli, tangay dagiti met laeng kombiktado iti heinous crime a makuna dagiti kandidato iti dusa a bitay. Isu a kinarit ti agdama a prisidente dagiti mangkonkondinar kenkuana.

Adu ngamin ti mangibagbaga nga adda man dusa a bitay wenno maisubli ti death penalty awan met mapasamak, isu met laeng nga adu ti mapasamak a krimen ngem kinarit ti agdama a prisendente dagiti mangibagbaga iti kastoy a no sadino ket kunana. “Sige isubliyo ta kitaek no diak pagbalinen a kurtina dagiti bagtit dita, bitayek amin ida,” kas kinuna daytoy.
Apowwww, dakesen, Apo no kasta. Urayen tayo pay a kasta ti linteg tayo, satay agnakem? Malagipko no saanak a nagbiddut sipud adda nakemkon ni laeng sigud a presidente Erap ti nakaaramid iti dayta. Segun iti ammok, a ngem no nagbiddutak, sorry laengen ta isu’t ammok kunak met Kayong hahaha.

Ngem ti makunami ania, maisubli man ken saan, agpada, no talaga a dayta ti makaisubli iti urnos ken linak iti ingungoten tayo a daga a nayanakan ta sobran ti kaadu dagiti nakaam-ames a krimen a maar-aramid piman ket ti dakesna, kaaduanna pay a biktima dagiti inosente. Ket ti nasakit, gapuanan kano dagiti sinal-ot a drug addict. Ania’t makunam ngay Kayong? Sakbay nga innak gibusan toy istoryata ania, ania’t makunam? Dakayo man a readers mi ti ABN, ania’t makunayo, umannugot kayo kadi a maisubli ti dusa a bitay wenno death penalty?

Bueno, Kakailian, agingga manen ditoy ti intay panagiinnistorya ta inkam man pay kumape ken Apo Editor Thom dita nay ayan pagkapkapian dagiti pada a dual citizen, nagmayat ngamin ti agigup iti kape barako…sus, ina aya, anian a banglona. Kayong, mapantayon agpaypayapayen ni Bro Jun. Babayooo, tsuptsup muahmuah. Adios mi Amor!

RELATED POSTS

KALAMIDAD KAKAMBAL NG TRAHEDYA

Di pa nakakalayo ang bagyong Karding, pumasok na naman ang isa pang sungit ng panahon sa dulong Luzon. Buti na lamang at pa-exit na habang...

IT IS WAR

A Regional Trial Court in Manila has just rendered a decision that the Communist Party of the Philippines and the New Peoples Army...

THE MAKING OF FESTIVAL

The gongs will sound anew for Tam awan Village for the 12th TamAwan International Arts Festival (TIAF) on October 5 to 9, 2022. Heritage,...

BAGONG MUKHA NG UMAGA

WALA NG PAGAGAM ang buong kamunduhan na papalapit na ang bagong umagang matagal ng hinihintay, ang tuluyang pagtuldok sa pandemyang lampas...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest