Burrrrr… apo kayong kumutokoten ti lammin na

Sep 3, 2017

Hellooo, hellooo… naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malibtawan. Kayat dakayo man a kumustaen kadagiti nadayaw a luglugar yo. Ni Kayong Angkuan, umunan nga aldaw ti September. Pangrugyanen ti bulan ti kunada a Ber month wenno Yuletide season, kayong. Kayatna a sawen, rugyam metten ti agisukbit iti itedmunto kadagiti annakmo iti buniag. Ta ne, kumutukoten ti lamminna no pumarbangonen.

Wun nga agpayso, kailian… aggibusto manen ti tawen ngem ania ti makitayo a nagbaliwan ti biag tayo? Ti pagilian tayo? Kasla nga awan ta nariribuk latta, ditay magun-od ti naan-anay nga urnos ken kapia. Kas pagarigan idiay Marawi City, nagadun ti pimmusay iti benneg man dagiti rebelde, pannakabagi ti linteg ken dagiti inosente a kailian tayo. Kaanunto nga aggibus ti panangriribuk dagiti makuna a kimmannigid a kailian tayo? Dagiti mangkonkontra iti linteg? Maysa pay, ania ti pagpatinggaan ti kampania ti gobierno kontra iti maiparit a droga? Iti kallabes, adda mayor a napapatay agraman sumagmamano a kameng ti pamiliana ket gapu dayta iti maatap a pannakainaigda iti maiparit a droga iti masakupanda. Ditoy, nakondena dagiti pannakabagi ti linteg a nangiwayat iti daytoy a raid, adu a kuesiyon nga isu pay ti pagtaktaktakan dagiti madaydayaw a sentong este senador agraman tongressman este congressman kunak koma. Apo ta maikaglis latta ti dilak apo aya. Wen kailian, saandan a maakem ti talaga a trabahoda nga agpanday koma iti linteg.

Dayta ketdi ti napaliiwmi, Kayong Angkuan, ti met la agher-hearingen ti ubrada imbes a mangpandayda iti linteg a mangted paggin-awaan tayo nga umili. No panunoten adda met dagiti umno a mangkita iti dayta ti makunami, no nagbasol ket adda ebidensia kas kada saksi, yulidan ti darum ket makaammon ti pangukoman a mangusig ken mangadal kadagiti maiparang nga ebidensia ken saksi. Tiraa…uray pay ania ti kasasaad ti biag ti suspect.

Koma, patas laeng ti hustisia, makitkitam tay simbolo ti hustisia Kayong. Ammom ti kayat a sawen ti babai idiay a nakaiggem wenno nangitag-ay iti timbangan? Kayatna a sawen, patas koma ti linrteg ngem, ania mapalpaliiwmo? Sus, Kayong, ti mapaliiw tayo, adda latta lamang tay adda kuartana ta mabalinna nga itantan ti amin, delaying tactics a kunadansa pay. Diak ammo no husto ti English ko. Kunada man ket a “justice delayed, justice denied” kastan sa ti kaipapanan ti nagadu nga imbistigasyon no asino la ditan ti mapabpabasol. Ket ti nakas-ang, diay polis a nangipatungpal iti pagrebbenganna, isunto pay la’t maladdit. Ano ba yan!

Adda pay gayam maysa manen nga isyu nga isu’t mangpaburek iti royal blood tayo Kayong. Nadamagmo kadin ti plano ti pamilia Marcos nga iteddan ti paset ti kinabaknangda iti gobierno? Nagpintas daytoy a planoda, ti makaparurod a maka-paluksaw, nagadu manen a kuestion. Porke agkiddawda kano iti pammakawan kadagiti umili, a kayatna a sawen inaklondan a nagtakawda. Sus mariosep dagitoy a tattao, no kasta met laeng a nagadu pay laeng a rikititos ken reklamoda, bay-amon…annak ti sal——ayna. Apo aya, ano ba talaga kuya!

Sakbay nga intay malipatan kailian, yebkasmi man ti kablaawmi manipud iti pamiliak ti nabara a kablaaw mi iti anibersaryo toy warnakan tayo nga Amianan Balita Ngayon iti maikainnem a tawen daytoy a mangmangted serbisio kadatayo a kailian babaen iti panangidanunna kadagiti damdamag ken isyu a nasken a malawlawagan. Maymaysa ti makuna a diak malipatan bayat ti panagsurat tayo ditoy. Awan sabali no saan a ti panagyaman tayo ken Apo Thom Picana nga editor in chief iti panangtedna iti gundaway tayo a mangipeksa iti an-anekeken tayo babaen iti nanumo a kapanunotan tayo. Ti gundaway tayo a mangasa iti nanumo a pluma tayo. Ket dakkel a banag daytoy a naited kadatayo a gundaway. Bigbigento toy numo dayta a pabor a naited kadatayo….

Ala, kayong, nalpas manen ti puli, naimasak metten ti naki-innistorya kadakayo ti sango ti tiangge ni ikit Kuanang. Baliwan tayon to manen ta ne, dakesen, amangan isurotda manen ti binalsig. Nalipatak tay pagatgatang ni Sofing. Babayo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

MGA EKSENA BAGO MAG-PASKO

Bakit kaya sa tuwing magpaPasko…laging sumusulpot ang mga luma at bagong mga eksena? May 27 pang araw bago mag- Pasko pero daming GANAPS....

CONTAIN AND ISOLATE

There seems to be no end to the discovery by authorities of various unusual and perhaps illegal activities going on within the New Bilibid...

THE HARVEST CREATIVE COMMUNITY HUB

The Bayo Foundation together with Baguio City proudly presents the HARVEST CommUNITY Hub, a physical space in Baguio’s iconic Botanical...

PAGHAHANDA SA KAPASKUHAN

NITONG BUWAN, naging pasilip ang mga kasayahang inilunsad ng sektor ng turismo, upang mabigyan ng tamang paghahanda ang darating na...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest