Butaw ditoy, butaw idiay

Mar 11, 2017

Yahooo, yahoo.commm… halo-haloo, nagmayat ti agkiwar ti halu-halo no dita patad ta napudot wenno nadagaang ti panawen ta mangrugin ti kalgaw ngem, ditoy batugmo a langit kasla di pay unay mayannatup dayta panagsudsod iti halu-halo ta nalammin pay laeng nangruna no pumarbangon ken sardam. Sabali ketdi ti makitkitami a masudsodsodan wenno madugdogsol ta dagiti met nagpipintas pay laeng a kalsada, Kayong Angkuan. Ngem, ala kumablaaw kami pay nga umuna, Kumusta ti biag Kayong Angkuan?

Kalpasan ti flower festival ditoy siudad ti saleng a no sadino ket nagdudupodop ti adu a turista wenno sangsangaili naggapu man iti nagduduma a lugar iti pagilian ken dagiti naggapu iti sabali a pagilian, sumaruno met ti Semana Santa ket manamnama manen ti kaadu dagiti sangaili nga umay agpalamiis ken mangpasyar kadagiti nangangayed ti lugar wenno tourist spot iti siudad. Ngem, ania ngata ti reactions da no ti makitada ket dagiti nabutta-buttawan a kalsada ngem, limpio pay laeng. Sus, makasuron a makaparurod, Kayong Angkuan ta kasta ti maar-aramid iti nagduduma a paset ti siudad ken uray iti ayanmi a distrito. Adda maaramid a widening ken masukatan ti semento ti kamino real ngem, sus, maria kusina adunsa pay met dagiti lugar wenno paset ti siudad ti saan a nakaraman iti piltak ti semento ngem un-unaenda met dagiti nagpintas pay laeng a kalsada. Ngem, sabagay no widening ok laeng ngata, a.

Ngem, pagyamananmi Kailian ken Kayong Angkuan ta kas makitak daytoy la ti umuna a makitak a nabaket a proyekto ti agdama a set ti barangay officials mi. Ay, adda pay gayam maysa, tay welcome ark ti barangay ngem, kasla naisardeng kano metten. Amm…speaking of project Kayong Angkuan, adda pay gayam maysa a proyekto ngem daytoy ket initiative met dagiti homeowners iti purokmi. Na-endorse laeng ti barangay council ditoy ayanmi ngem, sus, maria kusina Kayong Angkuan no ammom la koma ti aberia a napasamak a no sadino ket ngimmato pay ti presyon ti royal blood ko sika. Ta kasano met kakaisuna a proyekto iti barangay mi koma iti las-ud ti tallo ken aguppaten a tawen a panagtugaw dagiti barangay officials, adda ketdin kagawad a nakakauna a nagpirma iti petisyon. Ungas a talaga a kagawad, imbes koma nga agyamanda ta nakadawat kami iti pondo para iti multi-purpose hall. Apowww, diak malapdan ti ag HB gapu iti kina-ongas ti dua a kagawad a nagpirma. Nupay kasta, naituloy met laeng ti nasao a proyekto ngem ammom no ania manen ti kasla pag-HB ken pagburekan ti royal blood ko, ita a nalpasen, kasla didakam metten ibibiang idinto ta dakami koma ti kasla priority nga agusar iti nasao a multi-purpose hall nupay daytoy ket makuna a pang-publiko!

Ala, adu kailian ti makuna a di kaaya-aya a mapaspasamak iti aglawlaw tayo ket kasla aglupiasen ti lubong iti pasig a parikut ket kaanunto ngata a maurnos dagitoy. Kitaem laengen, a, kasano a maurnos ken nasayaat ti gapuanan dagiti dadduma a barangay officials ania, nangruna kadagiti elected ket agingga ita, aguppat a tawendan sipud nagtugawda idi 2014, saanda pay laeng a nagkikinnawatan, nabingay-bingayda pay laeng. Kasano ngay dayta ket no panunoten manmanuda laeng, pitu a kagawad ken maysa a punong barangay. Ngem dida pay agkikinnaawatan isu nga awan manamnama a nasayaat a magapuananda.

Oppsssss…dakesen, Kayong Angkuan, kakadua a senyor citizens ditoy sango ti store ni ikit Juana, naimasak manen ti nagistorya. Surotennak to man ngatan iti binalsig a pagsungrod ni Sofing. Nalipatak manen tay pagatgatangna nga itlog a pamigatan mi…adu pay koma ti innak istoryaen ngem ala, babayooo. Tsuptsup muahmuahhh.

RELATED POSTS

KALAMIDAD KAKAMBAL NG TRAHEDYA

Di pa nakakalayo ang bagyong Karding, pumasok na naman ang isa pang sungit ng panahon sa dulong Luzon. Buti na lamang at pa-exit na habang...

IT IS WAR

A Regional Trial Court in Manila has just rendered a decision that the Communist Party of the Philippines and the New Peoples Army...

THE MAKING OF FESTIVAL

The gongs will sound anew for Tam awan Village for the 12th TamAwan International Arts Festival (TIAF) on October 5 to 9, 2022. Heritage,...

BAGONG MUKHA NG UMAGA

WALA NG PAGAGAM ang buong kamunduhan na papalapit na ang bagong umagang matagal ng hinihintay, ang tuluyang pagtuldok sa pandemyang lampas...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest