EKONIMIA TI PANGASINAN DIMMAKKEL ITI 7.4% IDI 2022, MAIKAPITO ITI PAGILIAN

CALASIO CITY, Pangasinan

Dimmakkel iti ekonomia ti Pangasinan iti 7.4 a porsiento idi 2022, wenno dagup a gatad ti PhP352.9 billion iti gross domestic product (GDP) a maikapito a kadakkelan iti intero a pagilian, sigun iti Philippine Statistics Authority (PSA). Iti maysa a sasao idi Lunes, imbaga ni Edgar Norberto, PSA Pangasinan chief statistician nga iti tallo a kangrunaan nga industria ti probinsia ken dagiti kontribusionda iti ekonomiya ti rehion ti Ilocos ket agrikultura, kabakiran (forestry), ken
panagkalap (fishing) a 61.4 porsiento; industria, 52 porsiento; ken serbisio, 52.6 porsiento.

“This is faster compared to the 3.9 percent growth rate recorded in the province in 2021 (Naparpartak daytoy no idilig iti 3.9 porsiento a growth rate a nairekord ti probinsia idi 2021),”
kinuna ni Norberto. Iti sapasap, amin nga uppat a probinsia iti Rehion ti Ilocos ket rimmang-ay idi 2022, nga ti Ilocos Norte iti kapartakan ti panangrang-ay nga 8.7 porsiento, a sarunuen ti La Union a 7.7 porsiento. Sinaruno ti Ilocos Sur iti Pangasinan nga addaan 7.1 porsiento.

Dagiti industria ti Pangasinan nga addaan kadakkelan a kontribusion iti ekonomia ket iti agriculture, forestry, ken fishing nga 19 porsiento; wholesale and retail trade ken repair of motor
vehicles and motorcycles, 17.1 porsiento; construction, 11.5 porsiento; ken manufacturing, 11.3 porsiento. “Collectively, these four industries already accounted for more than half of Pangasinan’s economy in 2022 (Iti sapasap, dagitoy uppat nga industria ket nakaiteden iti nasurok a kagudua iti ekonomia ti Pangasinan idi 2022),” kinunana.

Imbaga ni Norberto nga iti per capita GDP ti Pangasinan ket nagatadan iti PhP111,451 idi 2022, nababbaba ngem iti regional per capita a PhP122,333. Kadagiti uppat nga ekonomia ti rehion, ti probinsia ti Pangasinan iti addaan nairekord a kababaan a per capita GDP, bayat a ti Ilocos Norte iti addaan kangatuan a per capita GDP nga PhP150,150. Nupay kasta, Pangasinan iti addaan kangatuan a bingay iti Gross Regional Domestic Product ti Ilocos Region a PhP654.87 billion. Naibinglay daytoy iti 53.9 porsiento iti dagup ti GRDP idi 2022.

Kabayatanna, imbaga ni Teresa Olarte, Provincial Product Accounts (PPA) focal person ti PSA Region 1, nga iti GDP ket iti total market value dagiti amin a maudi a produkto ken serbisio a napataud iti uneg ti ekonomia iti naituding a tiempo. Iti maysa a sasao, imbaga ti PSA nga iti top 10 a probinsia kas iti Laguna (PhP990.7 B), Cavite (PhP731.4 B), Batangas (PhP616.8 B), Bulacan
(PhP604.7 B), Pampanga (PhP525.7 B), Cebu (PhP388.1 B), Pangasinan (PhP352.93 B), Rizal (PhP340.6 B), Nueva Ecija (PhP298.6 B), ken Bataan (PhP256.9 B) ket nangbinglay iti 25.6 porsiento iti national GDP idi 2022.

Mainayon pay, kinuna ni Olarte nga iti GDP ket mangipaay iti rukod ti panagtignay ti ekonomia ti
probinsia a napateg para iti pannakaipatungpal kadagiti proyekto a maitunos iti panagrang-ay dagiti lokal a lebel ti estadistika. “Ang gross domestic product ay sumasagot sa mga katanungan na gaya ng gaano kabilis ang progreso ng isang probinsya, ano ang lagay ng probinsya kumpara sa lagay ng ibang probinsya sa rehiyon at sa bansa, at anong mga industriya ang lumalago o bumabagsak,” kinuna ni Olarte.

Ti Provincial Product Accounts (PPA) ket maysa a taudan dagiti mangipamatmat tapno mamonitor iti economic performance ken panagrang-ay dagiti probinsia ken Highly Urbanized Cities (HUCs) iti pagilian ken pabiligen iti panagplano ken panagdesision dagiti agar-aramid ti polisia ken maseknan iti lokal a lebel.

(HA-PNA/EMSA-PIA Ilocos/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon