Hay naku… Riri Latta!

May 3, 2020

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon nangruna kadagiti sukimi iti ABN READERS….Mag-an kayo met kadagiti luglugar yo…? Kumusta metten ti biag tayo kailian…

Kumusta kayon Kakayong, Kakailian…ania met ti madamag kadagiti luglugar yo…ania ti makunayo..pabor kayo kadi a ma-extend for the second time ti ENHANCE COMMUNITY QUARANTINE? Kasanu met ti pannakaiwaras ti relief goods dita barangay yo?

Ammom Kayong Angkuan, adda nangngegko nga isyu maipapan iti relief goods iti maysa nga ili iti kabangibang a probinsia ket ririda latta ti relief goods..porke adda saan a naikkan a bumarangay ta awanda nga agindeg iti nasao a lugar ta addada iti kabangibang a
barangay ngem botanteda met gayam..natural..gapu ta botante da… tunggal benneg nayisngawna ti ir-iruken ti kaungganna..ngem koma, Kayong..saan a panawen ita ti rinniri..innapal ken ginnamrud..agyaman tayo laengen ta saantayo a nakaptan ti covid-19…no la ketdi ta
kabaelan tayo pay ken saan tayo met a marigatan unay..ipabus-oy tayon kadagiti mas kasapulan..

Kadagiti dadduma a lugar nga agpapan metro manila adu latta ti isyu maipapan iti relief goods ken agraman SAP wenno social amelioration program a no sadino ket adda maited a cash kadagiti qualified recipient ngem nagbalin nga isyu…kasanu, porke uray adda kanu mansionna naikkan idinto ta adda met dagiti nakurapay a di naikkan porke asidegda kano iti dalikan wenno kadagiti barangay officials… adu met dagiti makuna a bangad wenno sulpeng a makuna..adda pay dagiti mamanso iti batuta ket maireklamo dagiti task force a mangipatpatungpal iti sagudayen ti ECQ …ngem, iti sabali a bangir..adda met rason dagiti dadduma a naglabsing ta agbisinda..isu a kunada..saanda kanu a matay gapu iti covid ngem matayda iti bisin.

Kadagitoy a kanito adda latta pay dagiti covid-19 cases iti pagilian isu nangruna kadagiti dadduma a siudad nangruna iti metro manila agraman met iti siudad nga ayantayo.isu nga adu dagiti mangpatta-patta nga amgan no mai-extend manen ti ECQ.

Agingga iti adda kaso ken awan makuna a matakuatanda nga agas wenno injection kontra covid, saan tayo latta a maka-anges iti nalukay ta possible nga adda latta dagiti maapektaran..isu a maigunamgunam latta ti panagannad..adda latta dagiti pagannurotan tapno malapdan ti panagwaras ti nasao a virus kas koma iti panagugas wenno ugali a panagdaldalus wenno tay kunada a personal hygiene.

Kas maudi nga intay maibalakad kadagiti kailian tayo Kayong Angkuan agtungpal tayo latta kadagiti mayulog pagannurotan wenno pagalagadan ti General Community Quarantine tapno makatulong tayo iti effort ti gobierno a manglapped iti adadda pay a panagwaras ti COVID ken matulongan tayo met dagiti kunada a mas agkasapulan iti tulong.

Panawen pay ita ti makuna a BAYANIHAN wenno panagtitinnulong ken p a n a g k i k i n a a w a t a n, panagpipinnasencia ken kangrunaan ti amin..PANAGKARARAG iti Apo ta aggibusen daytoy a pandemic. Husto tay kuna ti maysa a managpaliiw ..a no labsem ti agsao..kanibusanan la ngaruden ti lubong, agririri tayo pay lang Kayong…hay naku..riri latta Kayong.

Opssss..nalpas ti ani a kunada Kayong Angkuan…naimasan tayo manen ti nagiinstoriya.. ala mapanakon ta amangan no makitanak ni Kapitana a nakatambay ditoy sango ti store ni Bannay ket maungtanak pay..ta bawal pay laeng ti agistambay gapu iti extended enhance community quarantine.. agawidt ayon kakayong…. ..babayo..tsuptsup muahmuah…

RELATED POSTS

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Coronavirus Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest