Kabommm, bomba!

May 14, 2017

Yahooo, yahoooo! Naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa kadakayo babaen iti ABN. Ania, Kayong Angkuan, kumusta kayo metten ken Ikit Juana? Ania met ti madamagen kadakayo? Sapay la koma ta napia kay latta a danunen ti isyu tayo ita a lawas. Ngem no dakami met ti kas yo damagen. Kaasi ti Apo a Namarsua adtoy nga umang-anges pay laeng nga uray kastoy la’t adda a rigat ti biag a kunada.

Hay naku, Kailianmi ida, nagduduma manen ti mapaspasamak ditoy ingungoten tayo a pagilian ngem, aguray ka man… Pinosgan gayamen ni President Digong ti sigud a kaduana wenno running mate iti napalabas a presidential elections a ni Allan Cayetano a nagtaray kas bise presidente daytoy kas kabarbaro a Foreign Secretary. Husto met laeng ti nangngegko a damag, Kayong Angkuan?

Sabagay, uray asino ditan ti dutokanda, daytanto met laeng kaykayatda ti madursurot. Ken awan met laeng ti kasla makita a pagdur-asan ti panagbiag ni Pinoy wenno biag tayo Kayong Angkuan.

Ngem daytoy ti kaudian a damag a makapakintayeg, Kayong Angkuan. No sadino ket isu ti kaadda ti bomba a nagbettak iti maysa a paset ti Metro Manila. Opssss, apay Pare Jun a sabali isem mo dita. Seguro, sabali a bomba ti adda dita utekmo ania, hahaha, malagip dagiti nagadu a nakabomba idi tungga rabii idiay Ermita ania, hahahaha. Wen, Kayong Angkuan, ania ngata ti ipasimudaag ti kaadda dagitoy a riribuk. Kayatda kadi a riribuken ti administrasyon ni President Digong? Hay naku, no ania la ditan ti mapaspasamak. Nakabutbuteng ngamin ti dua nga insidente a napasamak idiay Quiapo iti napalabas a lawas.

Bayat a maiwaywayat ti imbistigasion maipapan iti nasao nga insidente, nakiddaw kadagiti umili nga agtalinaed nga alerto ken mangi-report kadagiti awtoridad kadagiti nakadidillaw nga agtibidad wenno tigtignay, segun iti spokesperson ti Malacaniang.

Nainayon pay a nakiddaw kadagiti umili a dida koma agipadpadamag kadagiti saan a husto a damag tapno maliklikan ti panna-alarma ken panagbuteng. Wen, Kailian, liklikan tayo koma ti mangipadpadamag kadagiti makuna a tsismis a damag. Ngem, ania ngata a talaga ti rason dagitoy nagaramid iti kastoy idiay Metro Manila?

Malagip a dua katao ti naipadamag a natay ken adda dagiti nadangran a pakairamanan ti dua a polis, Kayong Angkuan. Napasamak daytoy iti maysa a paset ti Quiapo nga asideg ti Mosque. No panunoten maysa daytoy a kina-terorista. Ngem, agingga ita ket awan met ti kasla resulta ti imbistigasyon, didansa pay la ammo no asino ti adda iti likudan daytoy a kabommm este panagbettak ti bomba.

Kabayatanna, iti sabali a banda, kadagiti napalabas nga al-aldaw, adda met dagiti napasamak a panagbomba iti sabali a pagilian a maipapan a gapuanan dagiti terorista. Ngem manmano dagiti mangaklon nga isuda ti akin-aramid wenno adda iti likudan dagitoy a panagbomba. Ti nakas-ang iti amin, adu dagiti mairaman nga inosente.

Kas koma kadagiti dua a polis a mangiwaywayat iti imbistigasyon iti napasamak iti insidente. Daydiay nairaman da a dina oras. Adu a perhuisio no saan a panagrisgo ti biag, pannakadadael ti sanikua. Sus maria kusina kayo, awan la’t nasayaat nga inkay maaramidan.

Ala ket ania ngay, kas kunada, tangay saantayo a nagkakapet, agsisina tayo man ngaruden. Narigaten, naimasan tayo manen ti nagi-inistorya amangan no inton madamdama, adda man a sumungaden ni Sofing a nakaiggem iti binalsig. Hahaa, ala babayoo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest