Kalpasan ti didigra, ania ngay ti mabati?

Jul 16, 2017

Hellooo, hellooo, naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Kayat dakayo laeng met a kumustaen no ania metten ti mapaspasaranyo ita kadagiti ayan yo. Ania, nakatalon kayon Kayong Angkuan, adda dagiti nakasarita tayo a sumagmamano a mannalon iti paset na ti Pangasinan. Lumbes kanun dagiti bunobonda ngem awan metten ipaay ti Langit a todo, isu nga ania ngay, aguanta padanum babaen ti generator ti ar-aramidendan.

Ngem, no dakami ditoy siruk ti kasalengan, adtoy minalemen ti todona. Koma a ket kasta met dita tapno makatalon kayon, ta no dikay makatalon, sus, addanto pay ket ngata apoyentayon? Agpannuray tay to manen iti maangkat a bagas a pagkuartaan manen dagiti buwaya este kurakot a tattao. Ammoyo, Kayong, kas iti nadakamat tayo kadagiti immuna a kolum tayo ania, dakkel ti paset tayo iti global warming ken agtungpal iti climate change. Kunayo seguro, makauman dayta a topik mo Mang Gusting kunayo seguro ngem daytoy ket concern tayo laeng iti masakbayan ta no agtultuloy ti intay panangdadael kadagiti nabatbati a kabakiran tayo, no saantayo nga agtignay, kaanunto pay? Ken no saan a datayo ti aggunay, asino ti urayentayo? Koma, no adda ti dadaelentayo, tarimaanen wenno sukatantayo kas koma iti panangdadael tayo iti kabakiran, pukan ditoy pukan idiay agingga iti awanen matda a kas iti kaawanen nabati a buokmi ken Lolo Doro…maigalisen ti kuto a kunada ta awanen pagkaptanda, sus Apo Aya Kayong Angkuan.

Kalpasan daydi napasamak a bagyo a nangdalapus iti kabisayaan, adu ti nadadael. Adu ti naawanan iti pagtaengan ket, no dikam agbiddut, adu pay laeng ti saan a naipaayan iti pagtaengan. Ken, kasanu met ti makuna a kabuhayan dagiti kakabsat a nadalapus ken apektado. No labsem ti agsao, sobra-sobra dagiti naawat a donasyon manipud iti sabali a pagilian tapno maipaayan iti tulong dagiti biktima ngem—puweee, adda met rimuar a damag a dida ammo no ayan itan dagiti nasao a tulong…nagsi-nagsi pisuk sa met kadagitay bulsadan. Sus, batubato sa langit, tamaan bukol.

Kas nakunatayo, kalpasan ti didigra, ania ti sumaruno? Saan kadi a rehab wenno panangipaay iti sabali a gundaway kadagiti kailiantayo a nagbalin a biktima tapno mangrugi manen. Koma, saan laeng a pagtaengan ti rumbeng a maipaay kadakuada ngem ketdi trabaho tapno adda agtultuloy a pamataudanda iti pagbiagda. Ngem no relief lattan, awanen a, kasanun no awanen ti relief, agbiagda pay ketdin. Kas tay kunada ngaruden Kayong Angkuan, Ikit Huana, ikkam kanu maminsan iti sida wenno ikan, paramanam ngem iti maikadua, saanen nga ikan ti ited mo kenkuana ngem ketdi, banniit weno kalapna tapno isun ti mapan agkalap iti para kenkuana ta di agnanayon a mangnamnama iti maiduol kenkuana.

Wen, kailian mi ida. Nagrigat ti paspasaren tayo kalpasan ti didigra kas koma iti napasamak idi a panagyegyeg wenno ginggined idi tawen 1990s. Kasla kanibusanan idin ti lubong nangruna iti siudad ti Baguio, narekpan dagiti makuna a kangrunaan a kalasada a rumuar ken sumrek iti siudad, agibus ti supply ket iti kastoy a panawen a kalkalpas ti maysa a didigra, bagyo man, landslide, storm surge ken ania pay dita, ditoy koma ti panangipakita iti pannakipagrikna ken itutulong tayo iti kaarruba wenno padatayo a tao. Saan ketdi a pananggundaway. Imbes a tumulong, sikanto pay ti agitaray kadagiti ramramit dagiti biktima.

Alan Kayong Angkuan, kasta pay ta ne, narigaten no data met ti madalapus ti bagyo no di maurayen ni Sofing ti pinagatangna. Babayooo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest