Kasanu ngay no malpas ECQ ken GCQ, Kayong…!

May 10, 2020

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin k a k a a r r u b a , gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon nangruna kadagiti sukimi iti ABN READERS….Mag-an kayo met kadagiti luglugar yo…? Kumusta metten ti biag tayo kailian…

Kumusta kayon Kakayong, Kakailian…ania met ti madamag kadagiti luglugar yo…naipasidong kayo kadi iti extended nga enhance community quarantine wenno general community quarantine?

Ania ngay ti nagpasaran yo kakayong ken kabarangayan mi ida bayat dagita a panawen…problema pay laeng ti relief goods kas kada SAP? Hay naku nga agkakamakam, Kayong Angkuan…agingga iti last minute a kunada..reklamo ditoy, reklamo idiay… ti dakesna, adda met dagitay kunada a pasindayag…i-post da pay met iti facebook dagiti naawat da a relief idinto a saanda koma a qualified-en ta malaksid nga adda pensionado a kameng ti pamiliada, adda pay anakda abroad…idinto ta nagadu ti mas kasapulan wenno rumbeng a maikkan ngem namnamainsan da kanu a nakaawat.

Isu a kunada..adu latta dagiti bimsog ti boksit na bayat ti ecq ken adu met latta dagiti nagkiraus..Adda pay nangidanun kaniak iti reklamona piman..ta addada laeng kanu iti nasulinek a barangay iti maysa nga il.

Nadamagda no ania ti naited a relief kadagiti dadduma a barangay manipud iti mayor da ken probinsia …tay sangapulo wenno lima kilos a bagas, nagbalin a taltallo kilos…tay lima a sardinas, taltallo met..ken tay sangapulo pidaso a noodles nagbalin a lima…sus..pudnon sa ketdi tay nangngegkon a drama iti radio ken imbaga ti maysa a mayor a kalpasan ti covid quarantine ket adda kagawad a manglukat iti sarisari store na..sus maria kusina a biag…adda kubbo, adda kiad a kunada..no matay agunnat..

Ngem ala..panawan tayo man pay dagita nga isyu..adu pay ti nasken a sanguen tayo…adu dagiti nasnasken nga intay solbaren a problema…kas koma iti panagrekober wenno ilulung-aw ti ekonomia ti pagilian kalpasan a naidugmam gapu iti COVID19 Kayong Angkuan..saan laeng a ti ekonomia ti pagilian ngem ketdi, dagiti kakabsat..dagiti kailian tayo a naawanan trabaho wenno simmardeng a nagtrabaho..saan met ngarud nga amin ket naikan iti SAP wenno Social Amelioration Program…no koma tunggal household lattan ti inikkanda weno tunggal head of the family uray basbassit, Seguro awan riri..adda ngamin dagiti uray saan koman a rumbeng a maikkan ngem naikkanda..adda met dagiti rumbeng koma a maikkan ngem saanda a naikkan..isu a kunada..saanda a matay iti covid ngem matayda iti bisin…kayatna a sawen, adu ti nagsagrap iti madi nga epektona iti biagtayo…Kasanu tayo a makabangun Kayong Angkuan…ania ti mapasamak iti biag tayo kalpasan ti covid..kalpasan ti ecq ken gcq…?

Daytoy manen ti nasken a sanguen ti gobierno..kasanu nga agsubli ti normal a biag tunggal maysa kadatayo…Segun pay iti singasing…adda diay BALIKPROBINSIA a programa ti gobierno…ngem, umdas ngata dayta nga addang ti gobienro tapno makalung-aw tayo? Saan ngata a nasaysayaat no makaproduce da iti pagtrabahuan dagiti kailian tayo.?

Opssss..nalpas ti ani a kunada Kayong Angkuan…naimasan tayo manen ti nagiinstoriya.. ala mapanakon ta amangan no makitanak ni Kapitana a nakatambay ditoy sango ti store ni Bannay ket maungtanak pay..ta bawal pay laeng ti agistambay gapu iti extended enhance community quarantine pay laeng ditoy ayanmi . . agawid tayon kakayong…. ..babayo..tsuptsup muahmuah…

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Coronavirus Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest