KASO TI DENGUE ITI ILOCOS REGION NGIMMATO ITI 11%

MALASIQUI , Pangasinan

Nairekord ti Ilocos Region iti 742 kaso iti dengue manipud Enero 1 agingga Mayo 31 ita a tawen, nganngani 11 porsiento a nangatngato ngem iti 664 a kaskaso a recordord iti isu met laeng a period idi napan a tawen, segun iti Department of Health – Center for Health Development Ilocos Region (DOH-CHD-1).

Iti maysa a virtual forum nga indauluan iti Philippine Information Agency Ilocos Region idi Huebes, imbaga ni DOH-CHD-1 medical officer Dr. Rheuel Bobis nga iti dagup a bilang dagiti kaso, 389 ket manipud probinsia ti Pangasinan, 35 manipud Dagupan City (chartered city ti Pangasinan), 144 manipud probinsia ti La Union, 59 manipud Ilocos Sur, ken 115 manipud Ilocos Norte.

Nupay kasta, iti mortality rate gapu iti dengue ita a tawen ket nababbaba nga addaan laeng iti maysa a pannakatay no idilig iti tallo a pannakatay iti napalabas a tawen iti isu met laeng a period. Iti naipadamag nga ipapatay ket sadiay La Union. “There is an increased risk due to increased exposure as restrictions have been eased as compared to last year (Addaan immadu a peggad gapu iti ngimmato a pannakaiparang bayat a napalag-an kas mayarig iti napan a tawen),” kuna ni Bobis.

Imbagana a maibasar iti panangbantayda, kaaduan kadagiti pasiente ti dengue ket ubbing a nababbaba ngem sangapulo a tawen. Indagadag ni Bobis iti publiko nga annuroten iti “4S” a panangdangadang iti dengue: destroy mosquitobreeding Sites, Secure self-protection measures, Seek early consultation, ken Support fogging or spraying in areas with clustered cases. “Iti dengue ket tinawen a sakit ngem gagangay nga umadu iti panawen ti panagtutudo gapu ta adu iti lugar a pagitlogan iti panawen ti tudo,” kunana.

Sadiay Pangasinan, 10 a siudad ken munisipalidad ket naisidong iti monitoring iti Provincial Health Office (PHO) gapu iti ngumatngato a kaso iti dengue. Dagitoy iti siudad ti San Carlos ken Urdaneta, ken dagiti ili iti Calasiao, Binmaley, Malasiqui, Bayambang, Umingan, Santa Barbara, Manaoag ken Bugallon. “ Agsagsaganakami sipud idin Enero ita a tawen. Nangidaulo kami iti
panagsanay iti Department of Health regional office para kadagiti rural health units iti probinsia,” kuna ni PHO nurse Eugenio Carlos Paragas.

Imbaga ni Dr. Cielo Almoite of the PHO Public Health Services nga dagiti express lanes iti 14 provincial government-run hospitals ket makaakomodar kadagiti kaso iti dengue.

(HA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon