Katiyagaan sa kahirapan

Kaya, maging matiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa, na siya’y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matiyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, huwag kayong magbulung-bulungan laban sa isa’t isa, upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan.
Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa  ng pagtitiis at ng pagtitiyaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, at inyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain.
Ngunit higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa ang langit o ang lupa, o ang anumang ibang panunumpa, kundi ang inyong “Oo” ay maging oo; at ang inyong “Hindi” ay maging hindi, upang kayo’y huwag mahulog sa ilalim ng kahatulan.
SANTIAGO 5:7-12

Amianan Balita Ngayon