Krisis

Jul 9, 2017

Halooo! Naimbag nga oras tayo amin kailian, Kayong Angkuan, mag-an tayo kadagiti batug tayo a langit. No dakami met ti kas yo damagen, adtoy nga aggur-uray latta iti manabtuog a kunada bareng no adda met la dumteng a pagsayaatan, hehehee.

No agtultuloy ti makuna a krisis idiay Minadanao particular iti Marawi City, kasta met laeng ti paspasaren dagiti kailian tayo a mannalon iti nagduduma apaset ti pagilian, ngem, saaan a krisis a gulo ngem ketdi, timmapogen ken dandani manen agngalay manen ti bulan ti Hulyo ngem adu pay laeng kadagiti kakabsat tayo a makuna a banuar ken duri ti pagilian ti saan a nakatalon. Masdaaw kayo seguro ania Kayong Angkuan, Ikit Juana, ta kastoy metten ti paspasarentayo. Ti panagbaliw ti panawen. Kasano koma a masolbar daytoy? Kas nakunatayo kadagiti napalpalabas a kolum tayo dakkel ti nagbalin a paset tayo wenno basol tayo no apay a kastoy. Ammoyo, Kailian, saan nga agbalbaliw ti panawen ngem datayo ti nagbalbaliw wenno nangbalbaliw. Kasano met dayta kunayo seguro…

Kas nakunkunatayo, nagabuso tayo. Saan a gapu ta makuna a ti amin nga adda iti rabaw ti daga ket agpaay iti amin a pinarsua dina met kayat a sawen nga aramidentayo lattan ti kaykayat tayo nga uray madadaelen ket sige latta…awan sardayna a panagabuso pay ken Ina Daga. Kasta met kadagiti kabakirantayo, ania ti inaramid dagiti naranggas? Pukan ditoy pukan idiay ti namay-anda para iti bukod a pagimbagan. Tinarikayoda agingga iti naibus dagiti kaykayo nga isuda met ti mangtengtengel iti danum no kasta nga agtodo babaen dagiti ramotda nga isuda met ti mangpangayed ken mangpalamiis iti aglawlaw, saan kadi nga agpayso toy ibagbagak, Kayong?

Agamiris tayo kadi Kayong Angkuan no saan a pudno ti kunak. Dayta ti kangrunaan a rason no apay nga adda ti makunkuna a global warming ken agresulta iti climate change. Nabara unayen ti lubong. Saan laeng a dagita ti rason, Kayong Angkuan. Ti pay kaadun ti dadakkel a pabrika nga agipugso iti asuk iti tangatang nga isu ti mangpabara iti kunkunada nga ozone layer ket addansa payen lussokna isu a sumarot iti kasta unay ti bara ni Apo Init ditoy lubong nga intay pagnanaedan. Malaksid iti dayta, adu metten ti sumadot kadatayo ta uray no nagasideg tay tersina wenno store, agmotor ka pay laeng a mapan. Isu koma pay diay asuk nga ipugso ti tambutso; agasem dayta air pollution ti maysa kadagiti dakkel a rason no apay, Kayong Angkuan. Ti kunam kadi ket dagita laeng ti kangrunaan a pakaigapuan ti ibabara ti panawen?

Daytoy pay ti maysa Ikit Juana, ti adu unay ken ditay maimanihar a basura. Ti rigatna, puor ditoy-puor idiay ti aramidtayo. Dakkel pay a rason dayta air pollution. Maurnong a maurnong ti bara manipud ditoy rabaw ti daga. Ti la unay air pollution ti basura, di rumbeng a puoran, ibelleng iti abot. Mano met laengen ti mangkali iti abut a pagbasuraam ken saan laeng a dayta Ikit Juana, uray dagiti naregreg a bulbulong dagiti muyong mo wenno dagiti mamuna a mihuras wenno kayo nga agbungbunga dita arubayanyo. Saanmo a puoran dagita ngem ketdi urnongem ta igabsuonmo iti puonna ta inton agrupsa, agpaay met laeng a ganagan a sagrapen ta mulam. Patiennak Ikit ta dayta ti nalawag a kinapudno a di mabarusngi.

Opsss, Kayong, Ikit Juana, overtime ta manen a Kayong. Ala, mapanakon ta ne umayen ta binalsig nga iggem ni Sofing a sumungad. Nalipatak tay pagatgatangna a manteka ken itlog. Babayoo, tsuptsup muahmuah!

RELATED POSTS

MERGING THE BARANGAYS

The renewed effort to consolidate and merge the 128 Barangays in the City of Baguio is once again at the forefront in a lot of peoples...

PILIPINAS… NASA TAMANG DIRESIYON!!!

Base sa isinagawang survey ng OCTA nitong 4th quarter ng 2022….85% ng mga Pilipino ang kumbinsidong nasa tamang direksiyon ang ating bansa...

SINGLE MALTREATED

The closing of a city led festival ended in a sour note because of a crass sponsor who thought it fit to deny artists of a drink. The...

PASKO SA BAGUIO

MUKHANG kakaiba ang mga naihandang mga programa sa selebrasyon ng Kapaskuhan sa Baguio. Mas masigla, Mas masaya, at mas nasa puso at diwa...

LATEST NEWS

BAGUIO TOURIST ARRIVAL UMABOT SA 1.2 MILLION NGAYONG TAON

LUNGSOD NG BAGUIO – Tinatayang umabot na sa 1.2 milyong o’ 150,000 kada-buwan ang bilang ng mga turista na dumadagsa sa Summer Capital mula noong Marso hanggang buwan ng Nobyembre ngayon taon. Iniulat ni Supervising City Tourism Officer Engr Aloysius Mapalo, na ang...

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

LIGHTING OF CITY’S CHRISTMAS TREE

“ An Enchanting Baguio Christmas “ activities. The Annual Yuletide Extravaganza brings happiness and colorful events after more than two year’s due to the COVID-19 Disease. Mayor Benjamin B. Magalong led the Switching of the Christmas Tree with Congressman Mark Go,...

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

PHILIPPINE FLAG CARRIER OPENS BAGUIO TO CEBU FLIGHT

Philippine Airline company gears up to reopen its regular flight from Baguio City to Cebu on December 16, 2022 . Starting with Four Flight per Week, the pioneer PAL service links the City of Pines with the commercial heart of Visayas Region for the first time. In...

31 NA DRUG PUSHERS TINUTUGIS SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Tatlungpu’t isang drug personalities na kabilang sa regional at city high value drug personalities ang kasalukuyang nasa manhunt operation ng pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinaniniwalaang nagtatago sa iba’t ibang barangay sa lungsod...

BAGUIO OPENS YULITIDE WITH MAMMOTH CROWDS

BAGUIO CITY - Crowds gathered in a post pandemic show of lights and sound which officially opened the Yuletide in the City of Pines. Hundreds lined the city’s main thoroughfares Thursday evening to witness the symbolic lighting of the city Christmas tree which kicked...

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

CONCRETE PLANT COMPLIED WITH DENR-RECOMMENDED MITIGATING MEASURES

BAGUIO CITY (November 28, 2022) -- Triple A public works contractor Phesco Inc., operating a concrete batching plant in Sablan, Benguet, insists it has instituted mitigating measures averting earlier complaints of concrete spillages into the drainage system in sitio...

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest