May kaukulang kaparusahan ang pagsuway at hindi pagsunod sa mga tuntunin

Editorial

Ang isang palalo at pasaway na tao ay tiyak na walang patutunguhang maganda kundi kapahamakan, gayundin ang mga taong hindi marunong magtiis at magtimpi na nakakalimot sa mga kautusan dahil sa sobrang kasiyahan. Ipinapaalala sa atin ng Bibilya sa aklat na Deutoromiyo 21:18-21 na, “Kung ang isang lalake ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama, o ng tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila: Ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan, at sa pintuang-bayan ng kanyang pook; At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan.

Itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik, na ayaw niyang dinggin ang aming tinig; siya’y may masamang pamumuhay, at manglalasing. At babatuhin siya ng mga bato, ng lahat ng mga lalake sa kaniyang bayan upang siya’y mamatay: gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo; at maririnig ng buong Israel, at matatakot. “ Idagdag pa ang sinasabi sa Ikalawang Timoteo 3:1 15 na, “Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang-puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan.

Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. 5 Sila ay may anyo ng pagkamaka-Diyos ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito.

Ang kahindik-hindik na kaparusahan sa mga matitigas ang ulo at hindi sumusunod sa mga utos at tuntunin ay ibinabala sa Levitico 26:14-46, kung saan susumpain ng Diyos ang hindi sumusunod at mararanasan ang mga sumusunod: “Susumpain ng PANGINOON ang inyong mga lungsod at bukid. Susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Susumpain niya kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting anak, ani, at hayop.

Susumpain niya ang lahat ng gagawin ninyo. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala, dahil sa masama ninyong ginagawa sa
pamamagitan ng pagsuway sa kanya.

Padadalhan kayo ng PANGINOON ng mga salot hanggang sa mamatay kayo roon sa lupain na titirhan at aangkinin ninyo. Pahihirapan kayo ng PANGINOON sa sakit na hindi gumagaling, lagnat, pamamaga, mainit na hangin, mahabang tagtuyot, at peste sa mga halaman hanggang sa mamatay kayo.

Magiging parang tanso ang langit na hindi magbibigay ng ulan at ang lupa ay matutuyo at magiging kasintigas ng bakal. Sa halip na tubig ang ibigay ng PANGINOON sa inyo bilang ulan, alikabok ang ibibigay niya. Pauulanin niya ng alikabok hanggang sa mamatay kayo.”

Hindi ba’t naranasan na at nararanasan na natin ngayon ang mga babalang ito ng Diyos? Na dahil sa ating kapalaluan at hindi pagsunod sa utos at tuntunin ay nasadlak tayo sa kapahamakan at kahirapan? Sa nangyayaring pandemya sa sakit na coronavirus disease 2019 (COVID-19) ay isang patunay (para sa mga naniniwala) na ginagawa na ng Diyos ang Kaniyang sumpa.

Huwag na muna nating pagdebatihan ang ukol sa kaugnayan ng mga babala ng Diyos sa kasalukuyang nagaganap na krisis sa kalusugan sa buong sanlibutan, tingnan na lamang natin ang simpleng pagsuway sa mga health at safety protocols ng mga awtoridad ay dahil sa sobrang pananabik sa dating nakagawiang kasiyahan at pamumuhay ay nagdulot ng sobrang kasiyahan at nakalimot sa itinakda at pinaiiral na mga tuntunin.

Ang kaso sa Barangay Sto. Nino dito sa Lungsod ng Baguio ay maliwanag na patunay na may nakalaang pananagutan sa mga gawa, at sa kasong ito ay nagkaroon ng hawaan ng sakit dahil sa iisang baso ng tagayan ng alak ng mga kumpol ng nag-iinuman, na nakaambag sa biglang pagdami ng bilang ng nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod.

Dahil sa pangyayari ay naudlot muli ang pagbubukas sana ng piling turismo sa lungsod na bubuhay sana sa ekonomiya at matulungan ang ilang mamamayan na maghanap-buhay. Sa mga nauna ay isinailalim ang maraming barangay sa lungsod sa lockdown dahil na rin sa pagbulusok ng kaso dahil din sa inuman ng alak. Kung paulit-ulit na lamang ang mga pagsuway at hindi na matuto ay tiyak na walang patutunguhan ang laban natin kontra sa sakit.

Dahil hindi kaya ng gobyerno na mag-isang puksahin ito lalo pa’t mga mamamayan ang mismong biktima, kaya kinakailangan ang pakikipag-kaisa, ibayong pagtitiis at pagtitimpi higit sa lahat ay disiplina na may pusong sumunod sa mga tuntunin ng bawat isa upang mapagtagumpayan ang krisis na ito – sa mas maikling panahon.