Novel Coronavirus part 2!

Feb 10, 2020

Naimbag nga agsapa, aldaw, malem wenno rabii kadakayo amin kabarangayan, kakayong, gagayyem ken saan nga amammo… wahahahaha…Sumangbay manen kadagiti nadayaw a matmatayo toy kolum tayo ket sapay la koma ta naikkaten dagiti sangkap kadagiti mulagat yo…hahaha…kumusta kayo metten Kakayong!

Kumusta kayon Kakayong mi ida..ania ti madamag kadagiti luglugar yo…? No dakami met ti kas yo damagen, ay ket adda latta met danag mi, a maipapan iti coronavirus nga inbagbagada..nangruna ket mabuya ngarud iti TV ken isu lattan ti mangmangeg iti radio dayta a virus..ket bayat a sursuraten tayo daytoy a kolum tayo adtoy met ti kaudian a damage maipapan iti nasao a corona virus..addan nai-record wenno nailista iti daytoy a corona virus outbreak in mainlang China a dimmanun iti 636, segun iti National Health Commission..

Segun pay iti kaudian a damage a no sadino ket adda 73 a bilang dagiti natay, adda 69 kadagitoy ti naggapu iti HUBEI province, makuna nga epicenter iti nasao nga outbreak a pakairamanan ti 64 iti provincial capital ti WUHAN..saan kadi a makapadanag daytoy a damage Kayong Angkuan..? nangruna ket addan natay a Pinoy manipud iti China…Adda met mabambantayan iti probinsia ti Benguet ..Ngem, Ala..agannad tayo koma laeng ken ugalien tayo ti panagdaldalus nga uray awan dayta agraraira a sakit…Masdaaw tayo…kas iti nadakamat tayo iti napalabas a kolum tayo, nagsasaruno dagitoy a didigra ditoy laeng pagilian tayo…Koma, kadagitoy a mapaspasamak, agpanunot tayon..amangan no ballaag daytoyen Apo a kasapulan tayo ti agsingsingpeten wenno agaramid iti nasayaat..

Kuna dagiti adda iti benneg ti salun-at, kasapulan laeng ti panagdaldalus iti bagi keb aglawlaw..Ugalien ti kanayon a panagugas wenno panagsabon iti ima, ken panagapros iti alcohol…liklikan met ti mapan kadagiti kaaduan ti tao ken umasideg kadagiti maatap nga infected iti nasao a virus..Sabagay, Kayong Angkuan, uray met awan dayta a coronavirus, masapul met latta ti panagdaldalus..Ta kunada ngarud…Cleanliness is next to Godliness…

Kabayatanna, iti siudad ti Baguio, saanen a naituloy ti Panagbenga Opening parade..Gapu ngarud iti nasao a coronavirus outbreak..Nupay kasta maituloy dagiti dadduma nga aktibidad…kabayatanna, saan laeng a ditoy Pilipinas ti makumikom gapu iti daytoy a nagwaras a sakit..ta uray kadagiti dadakkel a Nasion ket makumikomda met a mangararamid iti mesures a makuna wenno addang tapno nakasagana dagitoy no agwaras met iti lugarda iti nasao a Virus.

Ala, kailian..awanen ti sabali nga inkam maibalakad no saan a panagdaldalus iti bagi ken kararua.. wen ta kunada a no nadalus ti panunot ken konsensiam nakasaganaka a sumaklang iti iti Dios.. Isu a liklikanen dagiti dadduma pay a pammilin dagiti health officials tapno maliklikan dayta a virus..dagiti dadduma, agusarda iti facemash..ngem ti parikut manen dita…naibusan kanu dagiti drugstore..ken adda met dagiti mananggundaway nga ilemmengda sadanto ipangina..hay naku..uray panawen ti makuna a kalamidad, adda latta dagiti mananggundaway..awan pay um-umno a talaga..ay, biag..kaskasla takiag. ba bayoooo…tsuptsup muahmuahh…..

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest