Novel Coronavirus!

Feb 3, 2020

Naimbag nga agsapa, aldaw, malem wenno rabii kadakayo amin kabarangayan, kakayong, gagayyem ken saan nga amammo… wahahahaha…Sumangbay manen kadagiti nadayaw a matmatayo toy kolum tayo ket sapay la koma ta naikkaten dagiti sangkap kadagiti mulagat yo…hahaha…kumusta kayo metten Kakayong!

Apowwww….ania manen daytoy a dimteng kadatayo…saan pay laeng a nakabangon dagiti kadaraaan wenno kailian tayo gapuanan iti panagbettak ti Taal Volcano iti probinsia ti Batangas, adtoy manen ti sabali a bomba a pangta iti salun-at tayo.

Isu daytoy ibagbagada a CORONAVIRUS a no sadino ket nangrugo daytoy iti pagilian a China..iti kaudian a damag, addan 213 a kaso ti nasao a virus..saan laeng a nagsakit no di ket natay gapu iti nasao a virus..adda metten dua a kaso iti Britania ken adda metten kompirmado a kaso iti pagilian tayo..

Gapu iti dayta, mapangpanggepen a maparitan dagiti turista manipud iti pagilian a Tsina..Indeklara metten ti WORLD HEALTH ORGANIZATION ti nasao nga outbreak a global emergency.

Segun met kadagiti eksperto iti salun-at umuna nga aramiden ket sursoroen ti managdaldalus nangruna it bagi..agbuggo a nasayaat ken agsabon…papigsaen met ti immune system tapno napigsa ti resistansia kontra iti aniaman a sakit a saan laeng a ti ‘CORONAVIRUS nga isu ita ti pagbutbutngan iti sangalubongan…

Gapu iti daytoy nagwaras a makapatay a virus, adu metten dagit airline company ti nangsuspende iti biayahe da nga agturong iti pagilian a Tsina..adda met dagiti nakissay iti biayhaeda iti nasao a nasion..Uray ti maysa nga American airline iti Estados Unidos ket sinuspendenan ti flight daytoy manipud Los Angeles nga agturong iti China.

Nagduduma latta dagiti dumteng a pagparikutan ti tao..malaksid kadagit makuna a natural calamity adda met dagitoy a sakit a no sadino ket mapattapatta nga idateng ti narugiten nga angin nga intay lang-aben…gapuanan amin daytoy ti pollution…ania ngarud ti aramiden tayo, kailian..? Makumikom ti gobierno ken ahensia ti salunat a mangprebentar iti panagwaras ti nasao a virus..

Iti siudad ti baguio, naisingasing ti pannakakansela ti tinawen a flower festival wenno PANAGBENGA a no sadino ket maang-angay iti bulan ti pebrero..daytoy nga addang ket tapno maliklikan ti possible a kaadda’t isasangbay ti biktima wenno apektado iti nasao a virus ket agwaras pay iti siudad ..Kabayatanna, adda latta met posibilidadna nga agbettak pay ti bulkan Taal nupay awan nakitada a pagilasinan iti isangbayna a peggad makalawasen ti napalabas.

Malagip tayo a tunggal tawen ket adda latta kastoy a dumteng a nagduduma a sakit a no sadino ket pagparikutan iti sangalubongan..ti laeng makunami, patienmi ti balakad ti maysa nga eksperto a kasapulan ti panagdaldalus iti aglawlaw ken bagi..papigsaen met ti resistansia tapno adayo iti sakit… adda man kakastoy nga epidemia wenno awan ta ania man a kita ti sakit, saantayo a basta kapten ti sakit..

Ala, Kakayong…kasta pay ta ne…naimasan tayo manen..amangan no sabatennak manen iti binalsig ni Sofing ……babayoooo…tsuptsup muah muahh..

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest