Pagbabago kanu!

Mar 18, 2017

Halo, halo, halooo… unayen dungngo ta kalgaw manen ket uso manen ti panagdugso-dugsol este kiwar-kiwar kunami koma ti halo-halo a makan nangruna iti lowlands wenno iti patad Kayong Angkuan, ket makakuarta manen ni Manang Anneng a nagaget nga aglako iti halo-halo dita sango ti store ni Ikit Juana.

Apo, adda man malagipko Kayong Angkuan, kumusta met dagiti kakailian tayo a mangop-opisina kadagiti government offices? Ania ngay, Uliteg Miniong, kumusta met ti trabahom idiay kapitolyo. Naimbag a no very punctual ka latta met a sumsumrek, amangan no maysaka met kadagiti pasaway. Saan met ketdi nga amin ngem, sus maria kusina, addan dagiti naipadpadamag a mangop-opisina a naladaw la ngaruden a simrek, no anianto pay laeng ti ar-aramidenna…iruar na ti sarming manipud iti bagna ket pintor-pinta dita iti pamay-anna iti rupana imbes koma a mangrugin iti trabahona. Adda met dagitay imbes nga agtrabahoda, naladaw da la ngaruden ag-games da pay laeng. Opssss, batu-bato sa langit a kunada, ang tamaan ay bukol este huwag magagalit. Puwera delos buenos ngem, adda dagiti nadismiss kas kada nasuspende gapu ta natiliwan dagitoy nga agay-ay-ayam iti games iti computer bayat ti oras ti trabaho. Hay naku, naku, naku! Awanan kayo iti daldalem kas kada batikuleng, sayang laeng ti maisu-sueldo ti umili kadakayo. Apay, masosuelduan kayo aya nga agi-games laeng kadagiti opisinayo, anak ng – hueteng kayo! Di kay la mabain kadagiti bagbagiyo, de adal kayo pay met ngarud. Professional kayo pay met ngarud a makuna ngem adda met dita dapan yo ti nagadalan yo ta awan babain yo. Opssss, sus ina aya, ngumato ti royal blood ko no kastoy a kanayon.

Ammoyo kadi pay no ania ti pagluksawan tayo la unay, Kayong Angkuan, adda ngamin linakadko a papeles ti titulo ti bassit a nagsaadan ti kalapawmi. Ngem, anian…ta nagsapa kami a napan, no labsem ti agsao, segundo laeng ti apaglabes ti alas otso, addakamin iti nasao nga opisina. Nagdamag tayo iti kasapaan nga empliado no ania nga opisina ti papanak. Insurodak iti akin-baba a kagsaaran…ditoyen ti ayan ti imasna Kayong Angkuan, daytoyen ti makapaluksaw, trainees ken ti laeng janitor ti nadanunmi. Ngem ti talaga a makapaluksaw, isu ti panaguray tayo iti nagbayag. Agasem ta dandanin alas nueve idi dumteng ti kaunaan nga empliado. Ti dakesna ket idi agdamag tayo kenkuana, binaonnak iti kadsaaran a naggapuak. Immuli tayo manen a kapilitan.. Okey, inasikaso datayo ngem ti imasna, saan kanon a ditoy ti ayan ti gagarak. Ngarud, napanak manen iti impatuldoda nga opisina. Ngem saan a dayta ti pakaluksawak la unay, Kayong, ngem ketdi, isu’t panaguray tayo iti nakurang a maysa nga oras iti kaunaan nga empliado, kalpasanna saan met gayam a daydiay nga opisina ti ayan ti gagarak? Salbag ni ayat ketdi!

Ayan ita ti nakuna ni President Digong a pagbabago? A kangrunaan ti nasayaat a serbisio kadagiti umili nangruna kadagiti opisina ti gobierno? Sus mariosep, kasano nga adda pagbabago kadagitoy nga opisina ket awan met ti pagbabago kadagiti maseknan nga empliado. Koma, umuna ti panagbalbaliw kadatayo a mismo. Addanto pay nasukalan da idi, awan iti opisinana, ti ammoda ket adda meeting na gayam adda idiay wagwagan!

Oppsssss, dakesen, Kayong Angkuan, kakadua a senyor citizens ditoy sango ti store ni ikit Juana. Naimasak manen ti nagsodsod iti halu-halo este nagistorya. Surotennak to man ngatan iti binalsig a pagsungrod ni Sofing. Nalipatak manen tay pagatgatangna a manteka ken itlog a pamigatan mi…adu pay koma ti innak istoryaen ngem, ala babayooo. Tsuptsup muahmuahhh.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest