Pak, boomm, brang, bonggg!

Jan 11, 2019

Naimbag nga aldaw tayo manen kakailian, kaarruba, gagayyem ken saan a gayyem, hehehee, unayen Kayong Angkuan ta uray saanen a gagayyem. Kumusta met ti panangrambak yo iti baro a tawen? Koma, awan nadisgrasia kadakayo gapu iti paputok.
Paputok, maysa a wagas ti kaaduan a mangpasungad iti baro a tawen saan laeng a kadatayo a Pilipino, uray iti sabali a nasion. Iti siudad nga ayan tayo Kayong Angkuan, bayat a masursurat daytoy a kolum tayo, segun iti nakalap tayo a report wenno record ti Baguio City Police Office, nai-record da a zero injury ti siudad manipud iti firecrackers ken indiscriminate firing bayat ti panangpasangbay tayo iti New Year 2019.
Nagpintas daytoy a damag. Segun kadagiti maseknan, ad-adda pay a napegpeggad ti sobra a panaginum iti arak wenno panagbartek a mangdadael iti salun-at. Wen, Kayong Angkuan, bigbigat pay laeng idi December 31, 2018, addan aglalaaw a kaarrubami. Nalabit pinarbangondan ti naginum ngem kurang sa pay la’t nainumna. Ania la ketdin aya nga agpayso. No ania ket ngamin ti maala iti arak a kunada ket makapaubing.
Hahaha, apay a makapaubing kunam seguro, Kayong Angkuan. Wen, no malabsam ti aginum, agkaradap wenno agbasing-basing a magna a kasla agsursuro a magna. Adda pay agsarimbaboy ah, isu a kunada a makapaubing ti arak. Saan laeng a dayta, makapaubing kanu ta ubing a matay hahaha. Sus Maria kusina aya, tay kunada ngarud. Ania man a banag, dakes no nalabes.
Ti napaliiw tayo idi bispiras ti baro a tawen, awan unay nagpaputok ken apagbiit laeng ta kasano ket nagarbis wenno intodona pay ketdi. Isu a daras dagiti tattao a simrek iti babbalayda. Ngem nasayaat la unay dayta a napasamak nga uray dagiti nagaron iti atong wenno bonfire a kunada ket saandan a nagbayag iti ruar. Dagiti dadduma, impapasda laengen ti nagbartek.
Iti sabali a bangir, naoso ti kunada a fireworks display nangruna no adda dakkel nga event wenno okasion. Kas iti siudad, idi bepisras ti paskua adda naangay a fireworks display iti dakkel a mall. Kasta man met laengen iti manguri wenno opening ti kunada a Christmas season, adda man laengen kasta ket mismo pay a siudad ti nangiwayat no ditay agbiddut. Wen, makaay-ayo dayta ngem saan kadi nga agparikut tayo iti Climate Change a gapuanan ti Global Warming? Dakkel ti makuna a kontribusion dayta nga aramid iti panagbara ti lubong nga agtungpal iti Climate Change.
Ala ket, talaga a kasta ti biag. Adda latta gundaway a makalipat tayo. Natural ti panagbiddut ket maasot ti sennaay a kunada ngem adda latta met siled ti panagbabawi. Ngem ti babawi ket kanayon nga adda iti udi. Ti kayat tayo nga ipaawat, makalipat tayo no maminsan ket makaamiris tayo, naladawen ta addan naibatina a didigra iti sangatao-an, satayto la makaamiris no addan dakes a napasamak kadatayo.
Nagasat tayo ita ken makuna a record ti kaawan nadisgrasia gapu iti paputok. Very good. Mabalin a bunga daytoy ti pannakaipariten iti panaglako iti paputok wenno rebintador iti siudad ken kanayon a palagip wenno advisory ti ahensia nga akin-sakup iti daytoy a benneg wenno departaminto ti salun-at ti gobierno. Kudos kadagiti maseknan, good job. Ngem ti kangrunaan a nairanud ket datayo ta awan naperhuisio.
Opssss, kakayong, naimasantayo manen ti nagsasarita ket neh amangan no kita-kitaennak manen ni editor. Ala kasta, agingga iti sumaruno manen nga intay panagiinnistoria. Happy New Year kadatayo amin, babayooo tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest