Panagbabagyo, panagnenepnep manen

Jul 30, 2017

Hellooo, hellooo. Naimbag nga oras kadatayo amin kakailian, addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malabusan este malabsan kunami koma kailian. Kayatdakayo man a kumustaen kadagiti nadayaw a luglugar yo. Dikay met laeng dinalapus iti husto ni Gorio? Bayat a masursurat daytoy kolum tayo, kasta unay a bayakabakna ditoy batugmi a langit…

Sapay la koma ta saankayo unay a napakaruan iti namsaakan ni Gorio,kailian. Iti napalabas a kolum tayo nadakamat tayo ti kina-handa wenno nakasagana kadin dagiti ahensia ti gobierno nga akin-sakup no dumteng ti disaster, koma daytoy ti maysa kadagiti prioridad ti gobierno saan ketdi a no ania la ditan. Koma, Kayong Angkuan, tunggal barangay adda naituding nga evacuation center building dagitoy ta saan ket a dagiti classrooms. Ta di mataktak wenno madisturbo ti panagadal dagiti ub-ubbing. Ngem, saanko man nga ammo ta kasla awan sa ti makapanunot kadagiti opisyal ti gobiermo daytoy.

Wen, Kayong Angkuan, ipangpangruna koma ti gobierno daytoy a programa nangruna kadagiti kailian tayo nga agnanaed kadagiti aplaya ken bakras ti bambantay nangruna iti siudad ti saleng. Ta uray ania met ti ibagbaga ti gobierno ti siudad a dida agpatakder kadagiti bakbakras, awan latta met ta ania ngarud. Isapul met diay tao ti pagsayaatanna. Eskuat ditoy eskuat idiay ta ania ngarud. Narigat unay ti biag ket nagngina met ngarud ti abang. No addaka ditoy siudad, dayta ti maysa kadagiti makuna a karigatan ti paset ti biag no agab-abangka. Nagbayadka ita, no bigat adda man utang mon. Isu a dagiti dadduma ultimo titulado a daga no nakatiwang-wang, sige, sadanto agriri no ma-demolish da.

Kas ita manen, Kayong Angkuan ta panagbabagyo manen, awan manen pasinatnatna a todo no kumaro, segurado nga adda man margaayen ket naimbag no awan mairaman a balay ket awan met maipatli a biag kas koma iti napasamak iti maysa a barangay iti La Trinidad, Benguet manun a tawen ti napalabas…dandani maysa a barangay ti nagaburan ta nagreggaay ti bantay. Nakaal-alingget dagiti kastoy a pagteng Kayong. Ngem, ti makunatayo, akimbasol ngata? Basol ngata ti Apo? Wenno datayo met laeng a tattao ti gapuna no apay nga adda dagiti kakastoy a didigra, kas koma iti reggaay? Ania aya ti pakaigapuan ti kaadda ti reggaay. Wenno saan flash flood? Apay a margaay ti sibubukel a bantay? Ti rigatna, datayo ti agaramid iti pakaigapuanna, kalpasanna pabasolen tayo ti Apo. Hustokadi met dayta, intedna kadatayo a pagimbagan wenno pakairanudan tayo dagitoy ngem ti dakesna, abusado tayo, kayat tayo a bukodan ket sige, sobra a kina-agum ti agar-ari. Pukan ditoy pukan idiay ti pamay-an tayo kadagiti kabakiran agingga iti awanen matda a kayona. Ania pay ngay, awanen dagiti ramut ti kayo a mangtengngel iti danum wenno todona. Agtartarusen iti baba ket inton agangayen, layus kas kada flash flood ti mapasamak. Kalpasanna, pabasolen tayo ti Apo, ul-ulay kayo a tattao, puwee!

Alan Kayong Angkuan, kasta pay ta ne narigaten no data met ti madalapus ti bagyo no di maurayen ni Sofing ti pinagatangna a betsin. Babayooo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest