Pulitika latta Kayong

Feb 10, 2019

Naimbag nga agsapa, aldaw, malem wenno rabii kadakayo amin
kabarangayan, kakayong, gagayyem ken saan nga amammo, wahahahahaa. Sumangbay manen kadagiti nadayaw a matmata yo toy kolum tayo ket sapay la koma ta naikkaten dagiti sangkap kadagiti mulagat yo, hahaa. No dakami met ti kayatyo a maamuan, adtoy nakuyem latta, addaan samsamuyeng gapu iti saanen a mailadawan a klima, Kayong. Pulitika, kunada a karugitan nga ay-ayam, kabaraan…ngem, depende dayta kadagiti agay-ayam wenno agpailayon, agpaidasig wenno agkandidato no laokanda iti kalokuan ti nasudi a panggepda, no limoganda iti kinadakes, isu dayta ti kunada a narugit. Nupay saan nga amin ta adda nga agpayso dagiti
napudno a panagserbi ti panggepda, adda met dagiti kasla tekka a kunada a no naramanandan ti nagtugaw ket didan kayat a maakkalda pay, aramidendanton ti amin a pamuspusan tapno
agnanayonda iti nasao a takem. Nga agingga iti makaaramid dan
iti saan a rumbeng a labsing iti linteg ti tao ken Dios.

Nagduduma ti gandat wenno panggep tunggal sumrek iti pulitika. Kunada, adda pay diay kandidato a pada a mangur-kuranges ngem inton nakatugawen ken nagtakem iti manu laeng a tawen, agsasaruno metten ti pannakaadda ti baro a kotsena, ket no ibasar iti sueldona kasano a napaaddana. Isu nga adda pay nagkuna a
gayyemko no kayatmo ti bumaknang, sumrekka iti pulitika. Kas intay mapalpaliiw pay kayong Angkuan, saan laeng a panagpabaknang sa ti ranta dagiti daddduma, batubato sa langit a kunada ang tamaan bukol este huwag magagalit dahil di naman natin linalahat kundi ayon lang sa ating obserbasion.

No nakatugaw dan, naaridan. Dida pay ketdin ammo ti nagtaudanda, no mapanka iti opisinada masapul pay nga adda appointment mo ken ania pay dita. Koma, no mapanka okey lang a makipilaka ngem tay damagenda no adda appointment mo, puwera koma metten. Adda pay obserbasionko Kayong, no kastoy a tiempo’t kampania kabagian wenno kumare, kumpareda amin a masabat da.
Madanunda amin a kasulinekan a lugar, ngem inton nangabakdan sus maria kusina, dimon makita ti mumukatanda.

Saan laeng a dayta, Kayong, dagitay kari ditoy, kari idiay awanen intayaben ti kali. Isu a koma, agbalin tayo a wais a kunada ta no agbiddut ayo, awan manen, maibbong manen dagiti sirmata ken tagtagainep tayo para iti lugar tayo. Bagitay to man laengen ti agammusay a di nangan a kunada agingga nga awan met sindana wenno saan a nangan, amangan no mapasamak to tay kuna ni Pare Estong, a dumteng to aldaw nga amin a Filipino ket agkutsaran a mangan. Sus maria kusina, nasdaawak iti daytoy nga imbagana, isu a nakunak mayat ngarud a kumapare ta mangipakita a simmayaaten ti biag tayo ta de kutsara tayo aminen kunak. Ngem saan Pare Gusting kunana, isu nga imbagak a de kutsaranto aminen a Pinoy ta linugaw laengen ti kankanenda, haahaha.

Sus maria kusina, aya Ikit Juana, anian a panagbiag ti kasta…am, malagipko, speaking of linugaw ken karigatan ti biag, adda man
istoryaek, Kayong. Istorya met laeng tay kumare a panagsiput
idiay tiendaan, adda kanu nakiapa a kapitana. Napan nakipila
iti NFA, gumatang kanu iti sangapulo a kilo ta para kadagiti asona ngem lima kilo laeng ti maximum a maala tunggal gumatang. Gapu ta madi diay aglako a mangted iti 10 kilos, inapanan Kayong, sus maria kusina aya. Dagiti nakipila, ananusanda piman ta yapoyda, isu ketdin para kano laeng iti asona, anian.

Ala, Kakayong, kasta payta ne, naimasan tayo manen, pang-orennakto man la ngatan iti binalsig ni Sofing ta dinan mauray ti inpagatangna a toyo ken asukar. Babayoooo, tsuptsup muahmuahh.

RELATED POSTS

Hay naku… Riri Latta!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarrub, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

Hay naku…kaskay la VIRUS…!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

COVID-19 LATTA Kayong Angkuan…

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

S.O.P. Kanu …!

Naimbag a malem, agsapa, wenno rabii yo amin kakaarruba, gagayyem ken kaginginnura hehehe…sapay la koma ta napia kay latta a kanayon...

LATEST NEWS

BAGUIO MARKET EMPLOYEES SUED IN “KWARTAIS” SCANDAL HIKES TO 14

BAGUIO CITY - Three more employees of the Baguio City government assigned at the public market as collectors of arrival fees or ‘kwartais’ were charged with malversation with falsification of public documents and falsification by public officers, jumping to 14 sued in...

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

TUBA 7TH AVA FESTIVAL

Adding-attractions to One Town, One Product (OTOP), Mayor Clarita Sal-ongan and indigenous farmers proudly show locally grown ava (taro) product during the opening of the festival held on Sept 26 at the municipal grounds. Tuba officials show unity promoting the...

ZERO BACKLOG ITI KASKASO TI AGRARIO MATAGINAYON ITI DAR ILOCOS

SIUDAD ITI LAOAG – Matagtaginayon iti Department of Agrarian Reform (DAR) iti zero backlog nga estado iti panangipatungpal ti linteg kadagiti kaskaso iti agrario agingga iti maikatlo a kakapat iti daytoy a tawen. Ipatpatungpal ti ahensia iti zero backlog kadagiti...

GREYHOUND OPERATION

GREYHOUND OPERATION

Nagsagawa ng greyhound operation ang iba’t ibang ahensya at gamit ang sniffing dog para alamin kung itinatagong illegal na droga ang mga Persons Deprive of Liberty (PDL) sa loob ng Baguio City Jail Male Dorm. Walang nakitang droga o pharaphernalia at negatibo din sa...

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

APAT SUSPEK NADAKIP SA PAGPATAY SA LGBTQ TEACHER SA ABRA

Motibo: Land dispute BANGUED, Abra – Natukoy at nadakip na ng pulisya ang apat na suspek na pumatay sa isang guro sa high school na miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) community,sa isinagawang hot pursuit operation,matapos ang krimen...

LOCAL FARMERS CHALLENGED TO PRODUCE ORGANIC PRODUCTS

Tuba’s 7th Ava Festival TUBA, Benguet –Farmers in this town were encouraged to practice organic farming in order to boost and strengthened soil fertility and health benefits of agricultural products. Mayor Clarita Sal-ongan made the call during the Sept. 26 “Kapihan”...

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest