Panagkakararwa!

Nov 4, 2017

Apooowww, drama tayo man pay Kakayong…
Iti naminsan, napan nakigalyera ni Danny ngem sinitar ti guardia iti gate. Ket—-
Guard: Amm…Manong, dimo mabalin ti sumrek ditoy galiera.
Danny: Apay kadi , Guard. Ania dayta?
Guard: Ngamin…upa met ta entry-m.
Danny: Di kay agdanag, Apo Guard, adda ngamin dita uneg tay dua nga annakna. Umayna la buyaen  ti labanda.

Kumusta kayon kakayong, sus, bayat a masursurat daytoy kulom tayo, adda metten a mangdaldalapus ti bagyo Ramil ket addan idiay Casiguran, Quezon. Makitam Kayong, Nobember-ren ngem adda pay latta dagiti bagyo na, isu a ne…ad-adda a lumammin ditoy siudad ti saleng. Talaga a makaikawa Kakayong.

Kalkalpas Kayong ti makuna a panagkakarawa este panagkakararwa. Piesta dagiti natay a kunada. Tiempo a panagbabakasyon tapno intay sarungkaran idiay kamposanto ti tanem dagiti patpatgentayo a pimmusayen. Kasta metten a panangsarungkar kadagiti sibibiag pay a patpatgen tayo iti biag. Daytoy ket tinawen nga intay laglagipen wenno ilaglagip. Ngem iti siudad ti Baguio Kayong, nasuroken a 40 anyos ta ditoy, no saanak a nagriru dayta dua a tawen seguro mabalin a dayta a bilang ti saanna a panagtodo no bisperas wenno kaaldawan ti piesta dagiti natay. No panunoten, awan met ketdi kadatayo dayta, masmasdaaw tayo laeng.

Kangrunaan a dumlawan tayo ket isu ti panagbaliw a talaga ti panawen, ta no dumteng idin ti Oktobre wenno Sietembre pay laeng malang-ab mon ti palayopoy manipud Siberia a no sadino ket nasalemsem ken naidumduma a pul-oy a mangabbukar rikna a kunada ta daytoy ti pasimudaag ti paskua. Ngem apay ngay ita ket sabali nga angin ti dumteng ta makadidigra met, bagyo ti kayatmi a sawen, ta ti napuotantayo a panagbabagyo idi ket agpatingga laeng iti bulan ti Agosto wenno apagtapug ti Setiembre.

Ngem ala, awan mabalintayo ta subeg, sulpeng ti tao. Kangrunaan ti amin, manmanu ti mangisakit ti nakaparsuan. Manmanu ti mangsaluad iti kinangayed ti parabor ti Apo kadatayo. Naranggas tayo…agum ta pan-sarili laeng  a kunada. Kas koma dagiti buwaya a nangkalbo iti bantay tapno bumaknangda laeng babaen iti panag-logging da. Dagiti nagdadakkel a pabrika nga agipugso iti asuk, mangnayon dayta  iti ibabara ti lubong nga agresulta iti panagbaliw ti panawen. Nga agpapan kenka Ikit Juana, ulitek manen, saanmo a pupuoran dagiti naregreg a nagango a bulong dagiti moyong yo iti arubayan. Urnongem ta igabsuon mo iti puon da ta aglungsot nga isu met laeng ti agsubli a taraun ti mihorasmo wenno mulam a kayo nga agbunga. Kasta ti cycle ti biag ditoy lubong, agsubli tayo met laeng iti naggapuan tayo kasta met kadagiti amin a sibibiag ditoy rabaw ti daga. Kasta met kadagiti sulpeng a sadut a mapan agibasura imbes a mapanda ibasura saan ta puoranda nangruna kadagiti plastic, hay naku.

Ngem, saan pay a dayta ti pagsaritaanta Kayong. Ngem ketdi, dagiti naglabas a parikut iti nagduduma a paset ti pagilian nangruna iti Marawi City. Kabasbasak laeng ti kabaruanan a damag, napatay kanun ti military ti makannawan nga ima ni Hapilon Isnilon…ala ket, seguro dayta ti naikeddeng a gasatda, ah…ania ngarud. Kasta laeng ti biag, adda kubbo adda kiad. Kunada, no agbibiagka iti bala, matayka met laeng iti bala. Hay naku, orasna manen. Ala, baliwan tayto man la ti aginnistoryan ta yawidko pay daytoy manteka a ginatangko. Ala, babayo, tsuptsupmuahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest