Panalangin upang Ingatan

Sa Diyos lamang naghihintay nang tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan; ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon, o bayan; ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan; para sa atin, ang Diyos ay kanlungan.

MGA AWIT 62:5-8

Amianan Balita Ngayon