PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

Sep 24, 2022

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt
center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu idi Huebes, imbaga ni Governor Ramon Guico III nga puntiryana iti pannakapasdek iti salt wenno “asin” center a maisilpo iti agdama a Center for Pangasinan Studies babaen iti masya a provincial ordinance.

“The name of the province came from salt, hence it is the very heart and soul of the province as the largest salt beds in the country are from the province. We really need to help the industry (Iti nagan iti probinsia ket naggapo manipud asin, isunga isu iti mismo a puso ken kararua iti probinsia kas kadakkelan nga idda ti asin iti intero a pagilian ket manipud iti probinsia),” kunana.

Kinuna ni Guico nga iti panangpataud iti salt center ket maipangpangruna iti panagsaririk iti produkto nga asin. Imbagana nga iti Pangasinan State University (PSU) ket naan-anayen nga agsarsarirakrak iti industria iti asin ken nakasaganan a mangikondukta iti Asin Congress iti umay a bulbulan tapno tulongan iti industria. “The PSU’s and the salt center’s research output will be implemented so that the approach to the dilemma at present could be addressed based on research and evidence (Iti mapataud ti panagsaririk iti PSU ken salt center ket maipatungpal tapno iti pamuspusan para iti madama a parikut ket masolbar
maibasar iti panagsagririk ken ebidensia),” innayonna.

Pinaregta ni Guico dagiti representante iti probinsia a rugianda iti pannakaamienda iti Act for Salt Iodization Nationwide (ASIN) law. “ASIN law has been prohibitive to our salt-makers. It mandates the iodization of
salt products. We need to classify the salt for food grade, industrial, etc, and only iodize those for food grade (Iti linteg nga ASIN ket saan nga magawat dagiti agar-aramid iti asin. Ibilin daytoy iti iodization
dagiti produkto nga asin.

Kasapulan a klasipikaren tayo iti asin para iti food grade, industrial, ken dadduma pay, ken iti iodize laeng iti para food grade),” kuna ni Guico. Imbaga ti Governor a kasapulan pay dagiti salt producer iti ad-adu nga
alikamen tapno mapalaka dagiti produktoda ngem ilako latta iti maysa a mailako a presio. Imbilangna met a mairaman iti industria iti asin kadagiti pagpasiaran dagiti turista iti probinsia, bayat a parparang-ayen iti produksion daytoy kas maysa a tagilako.

(HA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

RELATED POSTS

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd...

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest