Perhuisio

Aug 6, 2017

Olleehhh, ollehhh, este hellooo, hellooo gayam…sus maria kusina, nabaliktad sa metten ti utektayo ta sabali metten ti intay maisursurat. Naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malabsan kunami koma kailian. Kayatdakayo man a kumustaen kadagiti nadayaw a luglugar yo. Naimbag no dikay met laeng dinalapus iti husto da Gorio.ken Huaning?

Kalpasan dagiti dua a bagyo a limmabas iti Pilipinas awan kadi met laeng ti dakkel a perhuisio nga imbatina kadakayo? Adda dagiti grabe a naapektaran, kailian. Adda met dagiti nagay-ayat ta nadanuman dagiti taltalonda ket nakaungar dagiti pagay da. Kasta ti biagtayo, kailian, adda maragsakan no kasta nga agtodo, adda met dagiti maperhuisio la unay nangruna no madanun ti layus ti babbalayda ken sansanikuada. Isu a no maminsan ket saan a makapudpudno ti Apo no ania a talaga ti kayat tayo no maminsan.

No dakami ti pagdamagan tayo, awan sabali nga intay pabasolen no saan a datayo met laeng a tattato. Ngem ti dakesna, no adda ti kakastoy a kalamidad, pabasolentayo pay no maminsan ti Dios. Ngem, ti kinapudnona, gapu met laeng iti aramidtayo a tattao. Saantayo nga ilalaen dagiti parabor ti Apo kadatayo ket ti makadakes, mabilang kadagiti ramay dagiti mairanud imbes a datayo koma amin ti adda karbenganna nga agnomar kadagitoy, saan ketdi a pudno ti kinunak?

Nasken a kitaentayo koma ti kinapudno. Kayat tayo man wenno saan, datayo met laeng ti gapuna no apay nga intay lak-lak-amen ti bunga ti kinaranggas tayo nangruna iti nakaparsuaan. Nasken koma a saluadantayo tapno nangayngayed met laeng a pagnaedan.

Kumusta met dagiti proyekto ti gobierno kadagiti lugalugaryo, Kailian? No dakami ti inkay damagen, kas nakunami iti naglablabas a kolum tayo, adda pay diay proyekto ti naglabas a congressman ditoy idi sakbay election national. Nupay naabak daydiay a congressman, adda met naibatina a recuerdo kenkuana. Dayta laeng ta, iti saan nga ammo a rason, makauma pay ketdin ti agdamag no ania a talaga kuya…agingga ita, nasuroken a makatawen, di pay la maus-usar. Kasanu, aglayus met iti uneg ti agtodo ta ania ngarud, agtedted kanu tay slabna. Saan laeng a dayta, daytoy a multi-purpose hall ket initiative ti homeowners iti purokmi, inyindorso laeng ti barangay ta kasano piman ket awansa met ti ammoda a proyekto para kadagiti kabarangayanda, agpampannurayda laeng met iti resolosyon ti maysa a kagawad.

Ammoyo kailian, daytoy a multi-purpose a proyekto ket adu ti rason no apay nga agingga ita ket awan pay laeng serserbina daytoy a proyekto nga agbalor iti 2 milyon a pesos.

Ano ba talaga kuya? Idi damu, adun ti nangkontra iti daytoy a proyekto, mismo pay nga adda kagawad a nagpirma iti petisyon no di angngaek a kagawad. Imbes ketdi koma a dakayo ti mangilongalong iti proyekto, saan ta kontraenyo met…imbes koma a maragsakankayo, sal-ot kayo ketdi. Masdaawak no sadino ti napnapanan ti linaun ta sabutsabot ti ulom…no adda linaonna, ah. No adda man, amangan no nabangles met.

Alan Kayong Angkuan, kasta pay… I shall be returning to the comeback. Babayooo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest