Poot ng Sanlibutan

“Kung kayo’y kinapopootan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapootan nito bago kayo. Kung kayo’y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo’y hindi mga taga-sanlibutan, kundi kayo’y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ‘Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang panginoon.’ Kung ako’y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din; kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man tutuparin din nila. Subalit ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako dumating at nagsalita sa kanila ay hindi sana sila nagkasala. Subalit ngayo’y wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan.
Ang napopoot sa akin ay napopoot din sa aking Ama. Kung ako’y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinuman, hindi sana sila nagkaroon ng kasalanan. Subalit ngayon ay kanilang nakita at kinapootan nila ako at ang aking Ama. Ito ay upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan, ‘Ako’y kinapopootan nila nang walang kadahilanan.’
Subalit kapag dumating na ang Mang-aaliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan, na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At kayo rin ay magpapatotoo, sapagkat kayo’y nakasama ko buhat pa nang simula.

JUAN 15:18-27

Amianan Balita Ngayon