PROKLAMASION DAGITI NANGABAK ITI BSKE ITI PANGASINAN NAAN-ANAY A NAARAMID

LINGAYEN, Pangasinan

Ti proklamasion dagiti nangabak iti Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) iti 1,364 barangay ti Pangasinan ket 100 porsiento itan a nalpas, kuna ni Atty. Marino Salas, Comelec
Pangasinan election supervisor. Iti maysa nga interbiu, imbaga ni Salas nga agarup alas dos ti malem idi Oktubre 31, Mierkoles, a sinolbarda iti agpada nga bilang a botos iti dua a barangay babaen iti panagbunot.

“The first proclaimed winners were in Barangay Malico (in) San Nicolas town at 6:40 p.m. on Monday. Proclaimed candidates could readily assume their post (Dagiti immuna a nangabak ket
idiay Barangay Malico, ili ti San Nicolas agarup 6:40 ti malem ti Lunes. Dagiti naiproklama a kandidato ket mabalin a dagus a mangakem iti saadda) ,” kunana.

Imbaga ni Salas nga iti dakkel a turnout dagiti botante nupay madama pay nga iringringpas ti election office dagiti bilang yantangay nga adda nasurok a 2.1 million a rehistrado a botante ti probinsia. Impalagipna met kadagiti amin a kandidato nga ikkatenda dagiti amin a campaign posterda iti uneg ti lima nga aldaw ken mangipila iti statement of contributions and expenditures
(SOCE) agingga Nob. 29.

“Kapag dalawang beses hindi nag-file, hindi na makakatakbo sa susunod na elections. ‘Yung mga nanalo naman hindi makaka-assume ng kanilang post,” kunana. Nasurok a 57,000 kandidato ti probinsia iti nangipila ti kandidaturada iti BSKE ita a tawen. Impasigurado met ni Salas a dagiti mannursuro a nagserbi kas miembro ti electoral boards nga awatendanto ti honorariada babaen kadagiti bukodda nga election officers.

Kabayatanna, impadamag ti Comelec ken iti Pangasinan Police Provincial Office nga awan dagiti napateg a di nasayaat nga insidente kabayatan ti aldaw ti eleksion idi Oktubre 30 agingga Martes.
“Wala naman sa awa ng Diyos. Wala tayo na-experience na any untoward incidents. Well, kasi meron namang mga security,” imbaga pay ni Salas.

(HA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

Amianan Balita Ngayon