Reliefs manen

Jul 2, 2017

Holahoyyy, naimbag nga orasyo amin nga awan labasna. Kumusta kayon, sus Kayong, adda kano met LPA wenno low pressure area iti dayaen ti Kavisayaan. Sus, Kayong, naimbag a no adu met laeng ti nailinongmon a sungrod dita siruk ti balayyo. Umay manen ti panagbabagyo, Kayongh, bagi tay manen ti madidigra. Sus Ama, ania ngay man ngatan dagiti pasaren tayop a didigra ita a tawen. Koma, saan metten a maulit ti didigra idiay Tacloban City iti pasetna ti Kabisayaan. Ta no malagip tayo ti nakas-ang a nagbanagan dagiti agindeg idiay, saantayo a malapdan ti tumrem kadagiti mata tayo.

Saan laeng a dagiti nadadael a sanikua ken naiipatli a biag ngem ketdi, ti saan a naintaoan nga aramid dagiti sumagmamano nga opisial. Nabulbulok dagiti relief goods. Agburek ti Royal blood ta Kayong no malagipko dayta a nagbanagan dagiti kailiantayo sadiay. Dumanun sa iti bilionis ti dimteng a tulong kadagiti nagduduma a pagilian ngem ania ngay ti napasamak? Napulitika a kunada. Hay ina, maria kusina kayo. Maitugot yo aya kadagiti tanemyo dagita? Mangibati kayo laeng iti saan a nasayaat a pakasarsaritaanyo a kunak.

Ita, adda manen maiwaras a relief goods isu a kunami, relief goods manen! Ngamin, kailian adda maiwarwaras a cash kadagiti makuna a nabiktima ti riribuk idiay Marawi City. Medio delay kanu manen, sus maria kusina kayo. Dikay kadi maasian kadagiti naawanan iti pagtaengan ken napilitan a pimmanaw iti lugarda gapu iti riribuk? No dikam, agbiddut P1,000 sa ti maited kadagitoy ngem, sus maria kusina aya ania ngay pakayalaanna dayta  a gatad? No koma ta dumawat kayo kadagiti druglords este dagiti dakkel ti nakurakotna gapu iti droga ta mangibingay kayo met iti sinako a kuartayo. Hay naku aya, unay la ketdin ti kastoy a kasasaad ti biag, kas kuna ni Apong ni Apongko… hay biag, adda kubbo adda kiad. Anus bagi ta dikay nag-pa…di, hahaha.

Wen, Kayong Angkuan, panawen manen ti isasangbay dagiti makuna a natural calamity. Dagiti saan a napakpakadaan ken di malapdan a didigra kas koma iti bagyo ken ginggined. Malapdam aya met dagita, malaksid no tay ginggined a mapasardeng babaen iti silaw, hahaha.

Alla Kayong Angkuan, apay a mulagatannak iti kasta. Ammom, adda istoryada. Ni kano Atong adda da kano iti subjectda a biology-n sa itay or what… dinamag kano tay maestra no mapasardeng ti ginggined. Kuna tay kaadalan ni Atong, saan ma’am ngamin ket natural calamity dayta. Timmakder kano ni Atong ket sana kuna…saan ma’am, mapasardeng ti ginggined, kunana kano. Nakigtot tay maestra. Ket kunana ken Atong, ala ibagam man no kasano a mapasardeng ti ginggined. Simmungbat ni Atong ket kunana. “Itay parbangon ma’am, nagginggined idiay balaymi. Napuotak ket ti inaramidko, in-switch ko tay silaw…pagamuan, bigla a nagsardeng,” kasta ti kuna ni Atong ket kasta unay a mulagat ti maestra a di nakauni ket naladawen idi maamirisna ti imbaga ni Atong ket nalagipna ti inaramidda ken lakayna. Wahaaaa, patalastas laeng daydiay Kayong. Ala, Kailian, awan sabali nga inkam maibalakad ita no di agannad, agsagana tapno maliklikan ti dakdakkel a perhuisio no kasta a dumteng ti kalamidad, malaksid ti ginggined nga aramid ti tao nangruna iti parbangon.

Opsssss, Kayong Angkuan, it’s time to go. And have a good time, este mapanak pay ta ne, naimasanta manen ti naginnistorya ket nayaw-awan manen tay pagatgatang ni Sofing a manteka ken itlog, nalipatakon…pasabtannak to man ketdin iti langdet. Ne, ne, .ne, dika man met sumabatsabat sika Atong. Ammok manen ket ti rantam kaniak, agdamagka manen iti kalagem. Ala kalagem man tay duling a baro, tsuptsupmuahmuah!

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest