ROAD PROJECT

“Kaya nilakad din po natin at hindi tayo sumakay ng motor, para maramdaman natin ang araw araw na pinagdadaanan ninyo dito. Para tama ang solusyon na maibibigay.” Naangay en ti groundbreaking na jay Phase 2 nga road opening paapan Pangasinan manipud Dalupirip, Itogon. Kasilpo na daytoy jay 8kilometers nga baro a kalsada nga narugian idi 2022. Inton malpas, addan ti alternative route, mas accessible ti social services ken manayonan pay ti economic opportunities kadagiti kailyan nga agnanaed sadiay Dalupirip, Tinongdan ken daduma pay a kabangibang nga barangay ti Itogon. Awan ti adayo, awan ti imposible, awan koma ti maibatbati, amin koma ket danonen ti tulong.

Photo by Congressman Eric Yap -Office

Amianan Balita Ngayon