SAAN KA NGA BABAE LANG, BABAE KA!

Provincial

Kas agleppas ti selebrasyon ti Women’s Month, nakimaymaysa ni Cong. Eric Yap iti taripnong dagiti sumagmamano nga women’s organization sadiay Mankayan ket naikkan suna iti gundaway nga padayawan dagiti babbai. Nasken laeng nga mapukawen iti stigma nga nakapkapuy, nababbaba ken aduan ti limitasyon ti kaya dagiti babai. Kasano man iti kinadakkel wenno kinabassit iti banag a kaya da nga aramiden, they are exceptional and inspiring in what they do.

Kas panangpadayaw iti naindaklan nga kontribusyon dagiti babbai, mangited ni Cong. Yap kadagiti mapili a 10 nga babbai iti souvenir items. I-tag mo, kailyan, iti nagan ti babai dtoy probinsya nga makunam nga inspirational ken exceptional- explain mo metlangen nu apay. Happy Women’s Month, Kailyan!

Photo by Benguet Congressional District Office- Cong. Eric Yap