Saanen a mailibak

Aug 13, 2017

Hellooo, hellooo… naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malibtawan. Kayat dakayo man a kumustaen kadagiti nadayaw a luglugar yo. Kadakayo a kakabsat a mannalon, kumusta dagiti raep tayo, saan met laeng a matikag? Koma, saan met a madalapus ti bagyo ania. Ta ne, Kayong Angkuan, narigat a talagan a maibaga no ania ti panniempona, addanto payen agbagyo iti bulan ti December. Ngem no maminsan, kunaek a datayo met laeng a tattao ti nakaigapuan dagitoy a panagbaliw ti panawen Kayong ta ditay ammo a sinaluadan ti kinangayed ti nakaparsuaan ta adu kadatayo ti nagbalin a gamrud. Ti laeng bukod da a bagi ti pampanunotenda. Pinagbalinda payen a Dios ti pirakda. Saandan a pinanunot ti sumarsaruno a nakaparsuaan ngem ti laeng agdama. Ket ti makadakes sada la ammo ti umawag iti Apo no isudanton ti agrigat wenno makuna a bimabadan iti pedestal nga ayan da. Ta pagarupenda a gapu ta addadan iti ngato, saanda a bumaddek iti daga.

Saanen a mailibak ti dakkel a nagbaliwan ti panawen Kayong Angkuan, mariknatayon ti epekto ti Global Warming ken Climate Change. Ngem awan latta, adu latta kadatayo ti saan a makapanunot ken mangrikna. Suweng tayo latta, sulpeng a kuna da Apong tayo. Ta ngamin, no ania dagiti makuna a maiparit, isu met ti ad-addaen tayo nga aramiden. Naglaing tayo nga agpukan iti kayo ngem ditay met ammo ti agmula, ania pay ngay…awanen ah, inton adda panag-flash flood na wenno layus adda pay panangbabalaw tayo ti Dios. A ditay maamiris a datayo met laeng ti nangdadael wenno gapuna. Ania ti gapuna a kalbuentayo ti bantay? Ania pay ti mangtengngel iti todo no dumteng ti bayakabak ta mmotayo met a ti ramut ti kayo ti mangagsep, mangtengngel iti todo ngem no awanen dagitoy, awanen a agtartarusen iti baba a pagangayanna aglayus ket tangay awan metten dagiti ramut ti kayo a mangtengngel iti daga, agregaay metten. Sus santa maria a babassit, ania ngaminen nga kinaawan panunot tayo aya. Masisirib met ti kaaduan kadatayo, ngem apay a ti la bukod a rikna ken pagayatan ti intay suroten a ditay panunoten ti madi nga epektona iti sabali ken masakbayan nangruna iti pakaseknan ti sumarsaruno a kaputotan.

Mabiit man laeng Kayong Angkuan. Adda man istoryaek kenka, maipapan daytoy iti kaanakak a balsang. Pangbugak tayo man iti kinaseryoso ti saritaantayo, narigat no daras tayo lumakay.

Gusting: Lynlyn, kaanakan, adda man damagek kenka.

Lynlyn: Ania daydiay Angkel Gusting?

Gusting: Damagko a tomboy ka kano?

Lynlyn: Sus, nagkuna met angkel… saan a pudno dayta.

Gusting: Agpayso?

Lynlyn: Wen angkel…

Gusting: Paneknekanta man ngarud. Surotenak.

Lynlyn: Wen angkel. Papananta?

Gusting: Ampang…toy ibagak ti tuladem.

Lynlyn: Wen angkel. Okey, go, go, go.

Gusting: Roses…

Lynlyn: [nalamuyot, sisasam-it] Roses…

Gusting: Good… [then] chocolates.

Lynlyn: Chocolates [nasamsam-it manen]

Gusting: Sexy…

Lynlyn: [darasna] Ayanna, Angkel Gusting? Baka makaadayo. [tomboy voice]

Ay ket, agkatawa kayo met a kayong. Ala kasta pay ta ne narigaten no maabutanak ditoy iti dalagudog ni Sofing ta dinak maurayen ket adda awitna a binalsig. Babayoooo, ‘til we meet again. Tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

MGA EKSENA BAGO MAG-PASKO

Bakit kaya sa tuwing magpaPasko…laging sumusulpot ang mga luma at bagong mga eksena? May 27 pang araw bago mag- Pasko pero daming GANAPS....

CONTAIN AND ISOLATE

There seems to be no end to the discovery by authorities of various unusual and perhaps illegal activities going on within the New Bilibid...

THE HARVEST CREATIVE COMMUNITY HUB

The Bayo Foundation together with Baguio City proudly presents the HARVEST CommUNITY Hub, a physical space in Baguio’s iconic Botanical...

PAGHAHANDA SA KAPASKUHAN

NITONG BUWAN, naging pasilip ang mga kasayahang inilunsad ng sektor ng turismo, upang mabigyan ng tamang paghahanda ang darating na...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest