Sarsuela

Feb 25, 2017

Naimbag a kanito tayo amin kailian nga awan labasna sadino man a batug ti langit ti ayanyo. Ania ngay ti madamag, kakailian okey kadi met laeng ti kasasaad yo dita…no dakami ti kas yo kayat nga ammuen kailian, nasayaat a saan. Ania ti gapuna a saan? Sus, adu ti rason no apay kailian. Ngamin adu ti saan a nasayaat a madamag ta ne ania man ti damagen, inareston sa metten ti senado ni Senator Leila De Lima. Ania ngay dayta, pudno ngatan dayta wenno sarsuela? Tsk, tsk, isu dayta ti masya a kasuronmi nga agbuya iti damag ta kasla sarsuela. Ngem, ala, sapay la koma ta pudno a makadanunen iti korte. Koma, idi pay laeng, no adda naan-anay koma nga ebidensia, idarum a dagus ket mausig ti asinoman awan koman dayta senate inquiry wenno ania pay dita, total saan met a makaipaay iti pangngeddeng ti Senado ta saan met a korte daytoy.

Ngem, ala kailian, saan man a dagita a sarsuela a damdamag ti intay intonaren. Mapantayo ketdi idiay Baguio ta intay maki-flower festival este ay, nalpas met gayamen inton hahahaha, anian sayang ania? Nangrua iti street dancing kas kada float parade. Wen, Kayong Angkuan, no saanka pay a nakadar-ay iti daytoy a flower festival idiay siudad dagiti saleng wenno siudad ti pino, padasem inton maminsan. Ditoy a makita dagiti agkakapintas a float a naarkosan iti sabsabong kasta metten iti street dancing a pakisalisalan dagiti nagduduma a contestant manipud kadagiti nagduduma a lugar a kayatna ti makipaset iti daytoy. Maysa daytoy kadagiti kadakkelan nga aktibidad ti siudad a mapaspasamak tunggal tawen iti bulan ti Pebrero. Adu ti dumaydayo a turista, local ken gangganaet, Kayong Angkuan. Pusek dagiti hotel, transient houses gapu ta awanen ti mapagdagusanda, agaramid da payen iti tent kadagiti parke…daytoy ti maysa kadagiti kadakkelan ti mapastrek ti siudad.
Ngem, ala tangay saantayon a nasambut, Kayong baliwan tay to laengen inton umay a tawen no…sibibiag tayonto pay, a hahaha. Anian apay, saantayo la kadin a mangnamnama a sibibiag tayo pay iti dayta a panawen. Sus ka, tay kunada ngarud adda met laeng iti tao ti panagpautna no maminsan kas kuna tay gayyem ko a nutritionist ania, ibagam no ania ti ipapaunegmo ta ibagak no ania ti status ti health-mo kunana kaniak. Ket pudnonsa ta no dakami, lifestyle ti pagibasaran no ania ti status ti salun-atmo. Hay naku aya nga agpayso. No apay ketdi a no panunoten awanen ti safe a taraon ita malaksid no adda bukodmo a garden iti likudan ti balaymo wenno makuna a backyard garden. Wen Kayong Angkuan, no nagaget ka la ketdi nga agitukit iti arubayam kadagiti namnamaem a makaipaay iti bunga wenno natnateng, agbiag ka a nasalun-at ta manamnama ti kina-safety ti taraon nga inka idasar iti dulang a sagrapen met ti bukodmo a pamilia.

Ngem, sakbay a pumakada kami ita, kailian, ania gayam ti makunayo iti naipadamag a pannakatiliw ni Senador Leila De Lima gapu iti kaso a naipila kontra kenkuana? Ket no saan kami a nagbiddut gapu pay la iti droga dayta. Ngem, ala, ti makunami ania, urayen tayo ti sumaruno a mapasamak kunada ngarud antabayanan ang susunod na kabanata, hahaha. Kasla teleserye ania, Kayong Angkuan.

Bueno, Kakailian, agingga manen ditoy ti intay panagiinnistorya ta inkam man pay kumape ken Apo Editor Thom dita nay ayan pagkapkapian dagiti pada a dual citizen. Nagmayat ngamin ti agigup iti kape barako…sus, ina aya, anian a banglona. Kayong, mapantayon, agpaypayapayen ni Bro Jun. Babayooo, tsuptsup muahmuah. Adios mi Amor!

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest