SENATOR MARCOS INDANGULUANNA ITI PANANGITED ITI TULONG PINANSIAL SADIAY LA UNION KEN PANGASINAN

SIUDAD TI LAOAG, Ilocos Norte

Indanguluan ni Senator Maria Imelda Josefa Remedios Marcos iti pannakaiwaras iti tulong a pinansial iti sidong ti Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) iti Department of Social Welfare and Development bayat iti isasarungkar daytoy sadiay siudad ti San Fernando, La Union idi Huebes, Disiembre 8. Iti AICS ket maysa a social safety net wenno maysa a stopgap mechanism tapno suportaran dagiti indibidual ken pamilia manipud kadagiti saan a mapakpakadaan a krisis kas iti sakit wenno ipupusay iti
masya a miembro ti pamilia, didigra ken dadduma pay a narikut a kasasaad.

Agarup 1,000 nga identified beneficiaries a buklen dagiti solo parents, indigents, senior citizens, ken persons with disabilities ken special needs iti nakaawat iti tulong a pinansial a naaramid sadiay Don Mariano Marcos Memorial State University (DMMMSU)-Mid La Union Campus. Iti mensahena, imbaga ni
Marcos nga iti tulong a pinansial ket panggepna uray kaskasano a tulongan dagiti benepisario a mangsaranget iti rigat nga impaay iti pandemia. “Pagdamutan po natin ang kaunting tulong na ito
para kahit paano ay maibsan ang hirap ng buhay,” kuna ni Marcos.

Tunggal benepisario ket nakaawat iti gatad a PhP3,000. Mainayon pay, pinagyamanan ni San Fernando City Mayor Hermenegildo Gualberto iti babai a senador ken kabsat iti Presidente para iti regalo a kuarta nga naipaay idi Huebes. “Lubos po kaming nagpapasalamat sa binibigay na suporta at tulong ni Senator Imee Marcos para sa atingmga kapatid dito sa siyudad, isa po itong maagang pamasko sa ating mga kababayan,” kuna ni Gualberto.

Iti sabali a banda, kinuna ni Julie Nabua iti Barangay Apaleng, maysa kadagiti marigrigat a benepisario nga
usaren ti pamiliana iti tulong a pinansial a panggatang iti kangrunaan a kasapulan kas iti bagas ken makan. Maysa pay, impanguluan ni Marcos iti pannakaiwaras iti AICS, kasta met iti groundbreaking ti DMMMSU College of Medicine idiay ili ti Agoo. Kabayatanna, iti pada met laeng nga aldaw, nangiwaras
met ni Senator Marcos iti PhP3 milion a gatad iti tulong a pinansial kadagiti 1,000 residente iti Manaoag,
Pangasinan babaen iti Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) a programa iti Department of
Social Welfare and Development.

Tinukoy iti lokal a gobierno dagiti benepisario ti AICS a karamanan dagiti marigrigat a mannalon, tricycle drivers, persons with disabilities (PWDs), senior citizens, solo parents, parking boys, candle boys, dagiti agayaywan iti car blessing, ken dagiti simmuko. Iti mensahena, pinagyamanan ni Governor Ramon Guico III ni Senator Imee para iti tulong kadagiti Pangasinenses. “Sana ay huwag kayong magsasawa sa pagbisita sa Pangasinan. You are always welcome to this province. We will support you all the way because you have shown great support to our beloved province,” kuna ni Guico.

Innayonna pay, “Nagpapasalamat tayo kay Senator Imee Marcos sa tulong na ibinaba n’ya sa atin. Salamat sa munisipyo ng Manaoag that you have targeted itong pondong ito sa mga higit na nangangailangan.” Kalpasan iti pannakaiwaras iti tulong a pinansial sadiay Manaoag, naglargo ni Senator Marcos sadiay ili ti San Fabian tapno mangited met iti pada a tulong. Idi napan a bulan, simmarungkar met laeng iti Senadora iti Pangasinan ken nangted iti dagup PhP18 milion a tulong pinansial kadagiti 6,000 a benepisario manipud Alaminos City, San Carlos City, Bayambang, Binalonan, Calasiao, ken Dagupan City a nakaawat iri PhP3,000 tunggal maysa.

(CGRC/AMB/PIA Region 1/ PMCJr.-ABN)

ONE FOR THE ROAD

TOURIST REST AREA

Amianan Balita Ngayon