SSS unemployment benefit, mapapakinabangan na ng mga miyembro

Provincial

LUNGSOD NG BAGUIO – Nagpahayag ang Social Security System (SSS) noong Lunes na ang mga miyembrong “involuntarily separated” sa kanilang trabaho ay maari nang mag-avail ng “unemployment” o “involuntary separation benefit”.

Ang unemployment benefit ay isa sa mga landmark provision ng Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018, pangpitong benefit program ng SSS kung saan ang mga miyembro ay maaring mabigyan ng cash benefit na katumbas sa kalahati ng kanilang average monthly salary credit (AMSC) sa maximum na di hihigit sa dalawang buwan.

Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Aurora C. Ignacio na sa pamamagitan ng nasabing bagong benefit program, ang mga empleyadong sakop ng SSS, kabilang ang mga kasambahay at mga overseas Filipino worker (OFWs) ay mabibigyan ng karagdagang social security protection.

“The unemployment insurance or involuntary separation benefit intends to provide SSS members who are involuntarily separated from employment with a temporary source of income to support themselves and their families while they are on the process of finding a new job” (Layon ng unemployment insurance o involuntary separation benefit na bigyan ng pansamantalang pagkakakitaan ang mga miyembro ng SSS na involuntarily separated sa trabaho para masuportahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya habang sila ay kasalukuyang naghahanap ng bagong trabaho), ani Ignacio.

“For example, a member who’s earning P10,000 per month was involuntarily separated from employment. The member may be granted cash assistance for a maximum period of two months. The cash assistance is equivalent to one half of the member’s AMSC which in this case is P5,000 per month or a total of P10,000 for the two-month period of the member’s unemployment” (Halimbawa, ang isang miyembrong kumikita ng P10,000 kada buwan ay involuntarily separated sa trabaho.

Ang miyembro ay maaring bigyan ng cash assistance sa loob ng dalawang buwan na maximum. Ang cash assistance ay katumbas sa kalahati ng AMSC ng miyembro, na sa halimbawang ito ay P5,000 sa bawat buwan o P10,000 sa kabuuan, para sa dalawang buwan na ang miyembro ay walang trabaho,” paliwanag ni Ignacio.

Tulad ng nakasaad sa SSS Circular No. 2019-011 na inilabas ngayong buwan, ang mga empleyado ay dapat hindi humigit sa 60 taong gulang sa oras ng kanilang involuntary separation. Ang “underground” at “surface mineworker”, at ang mga miyembro na mga “racehorse jockey” ay dapat hindi humigit sa 50 at 55 taong gulang, ayon sa pagkakabanggit.

Ang isang miyembro ay dapat nakapagbayad ng hindi bababa sa 36 na buwanang kontribusyon, kung saan ang 12 buwan dito ay nabayaran sa loob ng 18 buwan bago ang buwan ng kanyang involuntary separation.

Ang empleyado ay dapat wala ring napakinabangang unemployment benefit sa loob ng huling tatlong taon bago ang petsa ng kanyang involuntary separation.

Ang dahilan ng nasabing separation ay hindi dapat sa kasalanan ng empleyado o resulta ng kapabayaan ng empleyado na naging dahilan ng mga sumusunod pero hindi limitado, sa pag-install ng mga labor-saving device, redundancy, retrenchment, pagsasara o pagtigil sa pagpapatakbo ng negosyo, at sakit.

Nakasaad din sa nasabing circular na, “A covered employee who is involuntarily separated can only claim unemployment insurance or involuntary separation benefit once every three years starting from the date of involuntary separation.

In the case of concurrence of two or more compensable contingencies within the same compensable period, only the highest benefit shall be paid” (Ang isang empleyado na involuntarily separated ay maari lamang mag-claim ng unemployment insurance o involuntary separation benefit minsan kada tatlong taon mula sa petsa ng kanyang involuntary separation.

Kung sakaling sabay na magkaroon ng dalawa or higit pa na compensable contingency sa loob ng iisa o parehong compensable period, ang benepisyong mas mataas ang siyang babayaran).

Ang mga aplikante ay kinakailangang magpakita at magsumite ng mga documentary requirement tulad ng orihinal at photocopy ng isa sa mga primary ID card o dokumento o kung wala man siya ng mga ito ay dalawa na kahit anong ID card o dokumento, na meron siyang lagda at litrato sa isa sa mga dokumento.

Isang sertipikasyon na nagpapatibay ng katangian at petsa ng involuntary separation na inisyu ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa pamamagitan ng kanilang mga regional office o Philippine Overseas Labor Offices (POLO) ay kailangang isumite. Ang Notice of Termination from Employer o ang Affidavit of Termination of Employment ay kinakailangan ding isumite.

Maaring ihain ng mga aplikante ang kanilang claim sa kahit anong sangay o foreign office ng SSS. Ang paghain ng unemployment insurance o involuntary separation benefit claim ay sa loob lamang ng isang taon mula sa petsa ng involuntary separation.

Ang pagbayad sa unemployment isurance o involuntary separation benefit ay sa pamamagitan ng SSS Unified Multi-Purpose ID (UMID) card na naka-enrol bilang ATM o sa pamamagitan ng Union Bank of the Philippines Quick Card account. Kasalukuyan ding inaasikaso ng SSS ang pagsama ng mga bangkong nasa ilalim ng PESONet at ang non-bank cash pick-up bilang alternatibong mode of payment para sa benepisyong ito.

Ang mga involuntary separation na naganap noong Marso 5, 2019 hanggang sa kasalukuyan ay sakop sa unemployment insurance.

SSS Media Affairs Department/MDR-ABN