Tungkol sa mga kaloob na Espirituwal

Kaya’t nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, “Sumpain si Jesus!” at walang makapagsasabi, “Si Jesus ay Panginoon,” maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
May iba’t ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba’t ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba’t ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu, upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan, at sa iba’y ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu, sa iba’y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu, at sa iba’y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa iba’y ang paggawa ng mga himala, sa iba’y propesiya, sa iba’y ang pagkilala sa mga espiritu, sa iba’y ang iba’t ibang wika, at sa iba’y ang pagpapaliwanag ng mga wika.
Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayunding Espiritu, na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasiya ng Espiritu.

1 MGA TAGA- CORINTO 12:3-11

Amianan Balita Ngayon