Umili iti Ilocos Norte, naragsakan iti Capitol Express livelihood projects

SIUDAD TI LAOAG – Napalaus ti panagyaman dagiti umili iti Ilocos Norte nga immawat ti livelihood projects nga ipapaay iti gobierno ti probinsia babaen iti programa a Capitol Express.
Segun kenni Madelyn Bentulan, agnanaed iti Barangay Salugan, Currimao, Ilocos Norte ken presidente ti Vegetable Growers Association iti nasao nga ili, dakkel a tulong ti maited ti inawatna nga livelihood projects tapno makapataud ti makaanay a gastuenna para iti panagadal dagiti annakna.
Maysa ni Bentulan kadagiti umili iti Ilocos Norte a nakaawaten ti libre a bukbukel ti nateng ken burias kabayatan ti isasangbay ti Capitol Express
a programa ni Gobernador Imee Marcos iti ilida.
Kinunana a dakkel a katulonganna ti panagtaraken ti baboy ken ti panaglakona ti natnateng tapno mangpasayaat ti panagbiag ti pamiliana, ken makatulong daytoy tapno mapaadalna dagiti annakna a makaturpos ti kurso iti kolehio.
“Babaen iti daytoy a tulong, dua nga annakkon ti nakaturpos iti kurso iti kolehio, ken maymaysan ti pagad-adalek nga anakko nga adda itan iti sekondaria,” kuna ni Bentulan.
Inlawlawagna a babaen iti inmulana a bukbukel ti nateng nga inted ti probinsia, malibre ti sidaen ti pamiliana iti inaldaw-aldaw ken dakkel a
kantidad ti kuarta ti mapaglakuana iti nateng a pangal-alaanna met ti gastuenna para iti panagbasa dagiti annakna.
Kinunana pay a daytoy ti masansan nga ilawlawagna kadagiti padana a kameng ti asosasionda nga agmulmula ti natnateng ti ili a Currimao.
Malaksid iti panagmula ti natnateng, ginundawayan pay ni Bentulan ti immawat ti “pig dispersal” wenno panagtaraken ti baboy nga ipapaay met laeng ti Capitol Express program iti Ilocos Norte.
CHERRY JOY D. GARMA, PIA-Ilocos Norte/ABN

Amianan Balita Ngayon