Unayen dungngo!

Sep 18, 2017

Gusting: Apay a nakamisuotka Angkuan?

Angkuan: Masuronak ngamin idiay balay, uliteg Gusting.

Gusting: Apay, ania’t kasuronmo aya?

Angkuan: Kasanu met ngamin uliteg, inaldaw nga ibagada a sadutak isu nga inaldaw met a planok ti pumanaw.

Gusting: Ne…apay ngarud a dimo matultuloy a pumanaw?

Angkuan: Masadutak, uliteg. [hahahahaha]

Hellooo, hellooo, naimbag nga oras kadatayo amin kakailian. Addakam manen nga umay maki-abrasa ken makinnistoria kadakayo babaen iti ABN. Naimbag nga oras kadakayo amin nga awan malibtawan. Kayat dakayo man a kumustaen kadagiti nadayaw a luglugar yo. Ni Kayong Angkuan, kasanu ti biag, naimbag no saan dakayo a nadalapus la unay ti bagyo. Sa ket nagsasarunoda… ngem, ala, sapay la koma ken Apo tayo a Namarsua ta awan unay naapektaran kakayongmi dita ta no ditoy batugmi a langit, kaasi ti Apo ket awan met dagiti naipadpadamag ita a landslide kas kada nalayus. Isu a makunatayo a nagasat tayo pay laeng ta saan tayo a naipada piman kadagiti kailiantayo iti umabagatan a kasta unay a namsaakan dagiti naudi a nagsaruno, ni di pay ket dandani naggiddan da…tay kunada, naimbag laengen ta saanda a nagsanib puwersa ta di ket sus maria kusina, Ikit kuanang ania, adu man koman ti agsansanuong.

Unayen aya dungngo dagitoy a maar-aramid wenno mapaspasamak kadatayo ita. Ditay latta maliklikan dagitoy a didigra ngem dakkel pay laeng a yaman tayo ta saan tayo a napakaruan kadagitoy a didigra. Saan a kas idiay America a kasta unay ti namsaakan kadakuada dagiti ibagbagada a huricane, sa idiay met Mexico nagpigsa a panagdayyeg wenno ginggined. Diosko pakawanennakami, ania itan dagitoy a mapaspasamak aya dungngo. Koma, kakayong dita, agbalbaliw tayon sakbay a magabay ti amin. Agbabawi tayon kadagiti basbasol tayo….

Kasano met ngamin, Kayong Angkuan, ditoy laengen pagiliantayo, nagadu a parikut ngem dida met la malmalpasen nga agtitinniplak iti rupa este agsisinnapol iti basol. Kasano met ngamin, basol ni Juan, basol ni Pedro lattan sapsapulenda imbes koma nga agpandaydan iti linteg para iti pagimbagan tayo nga umili. Dida met la makapampanawen iti senate hearing maipapan iti nasurok a 600 a kilos ti shabu kanu a napuslit idiay custom. Sus mariosep, adda ar-aramidenna amin a pamuspusan tapno mairamanna ti anak ti presidente nga adda ammona iti daytoy a shipment. Sus Ina aya, makasuya nga isyu daytan. Kuna met iti sabali a kampo, daytoy a mammanday linteg ti adu ti bank account na iti sabali a pagilian a no sadino ket naggapu iti illegal drugs ti nasao a kuarta. Sus maria kusina, unayen aya dungngo dagitoy a maar-aramid itan, pinniltak ditoy, pinniltak idiay…no putahe koma ket makasuyan ta isu lattan ti linaon dagiti damag, mabuya a damag ti TV ken mangngeg a damag iti radio. Maria Kusina kayo…

No kaano kakayong nga aggibus dagitoy a parikut, dayta ti saantayo nga ammo. Amangan no aggibus manen daytoy a tawen nga awan man laeng makuna a pagimbagan tayo a naaramidan dagiti madaydayaw a senatong este senador ken tongressman este congressman. Saan met ketdi nga amin ket awan ar-aramidenna ngem ti makapasiodot, imbes nga agpandayda iti linteg he-hearing met ar-aramidenda, apay korte da aya? Ay ket sorry a, Apo a madaydayaw, agdamdamag kami laeng.

Ala, kayong, nalpas manen ti puli. Naimasak metten ti naki-innistorya kadakayo ti sango ti tiangge ni Ikit Kuanang. Baliwan tayo to manen ta ne, dakesen, amangan isurotda manen ti binalsig. Nalipatak tay pagatgatang ni Sofing a bukayo ken paminta…babayo, tsuptsup muahmuah.

RELATED POSTS

QUITE UNDERSTANDABLE

Senator Loren Legarda is a champion of several causes including that of preserving and protecting the environment and promoting livelihood...

SINGKWENTA

On the day of commemoration of Martial Law, I decided to be poetic and cryptic, posting on my social media an allusion to the sinister...

URONG SULUNG

TILA BANTULOT ang mamamayan na alisin ang facemask sa kanilang mga mukha kapag nasa outdoor setting. Nitong mga huling araw, habang...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest