2.2% INFLATION RATE NAIREKORD TI ILOCOS REGION IDI MARSO

CALASIAO, Pangasinan

Iti inflation rate iti Ilocos Region ket napapartak iti 2.2 porsiento idi napan a Marso manipud iti napalabas a bulan a 2 porsiento nangnangruna gapu iti naparpartak a panagpangato dagiti presio ti balay, danum, ken elektrisidad, gas ken dadduma pay a sungrod. Iti maysa a virtual forum idi Huebes, imbaga ni Philippine Statistics Authority (PSA)
Ilocos Statistical Operations and Coordination Division officer-in-charge Teresa Olarte a dagitoy a bambanag iti
kangrunaan a makagapu iti naparpartak nga inflation rate ti rehion iti maikatlo a bulan ita a tawen nga 83.1 porsiento.

Dadduma pay a nakatulong ket dagiti transportasion ken restawran ken dagiti pagdagusan, kinunana. Imbaga ni National Economic Development Authority (NEDA) Ilocos Region chief economic and development specialist Vida
Karna Bacani, iti bayat ti isu met laeng a briefing, nga iti nangatngato a panagkasapulan para iti koriente ket nabatad
bayat ti panawen ti tikag iti pagilian. “From March to May, even though there are classes, travel or tourism increases hence, the demand for restaurants and accommodations (Manipud Marso agingga Mayo, uray no adda dagiti klase, umadu ti panagbiahe ken turismo gapuna, iti panagkasapulan para kadagiti restawran ken pagdagusan),” kinunana.

Imbaga ni Bacani nga dagiti panagngato ti balor ti presio ket mabalin pay laeng a tamingen ta agtalinaed daytoy iti nagbaetan ti 2 agingga 4 porsiento a target band ti gobierno, nga addaan tulong dagiti addang ti gobierno a tumulong a tamingen iti epekto ti tikag. “Goverment interventions are in place to protect us and to ensure that the supply of products will not decrease and the inflation will be managed well (Dagiti panangibabaet ti gobierno ket nayurnosen tapno masalaknibandatayo ken mangsigurado nga iti suplay dagiti produkto ket saan a bumaba ken iti panagngina dagiti magatang ket nasayaat ti pannakat arawidwidn a ), ” kinunana.

Kadagiti probinsia iti rehion, nairekord ti La Union iti kangatuan nga inflation rate a 3.7 porsiento idi Marso 2024,
sinaruno ti Pangasinan, 2.5 porsiento; Ilocos Norte, 1.5 porsiento; ken Ilocos Sur, 0.6 porsiento.

(HA-PNA Ilocos/PMCJr.-ABN)

A DAY OF VALOR

Amianan Balita Ngayon